KORČIÁN, M. Vodorovný pásový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Špička, Jiří

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout konstrukční řešení pásového vodorovného dopravníku pro dopravu kovových třísek. Součástí této práce bylo provedení funkčního výpočtu, návrh jeho pohonu a pevnostní kontrola osy napínacího bubnu. Funkční výpočet je proveden dle ČSN ISO 5048, věcně správně. Výkresová dokumentace je zpracována s využitím Auto Cadu a v požadovaném rozsahu. Grafické provedení dokumentuje dobré znalosti kreslícího programu i správné zásady norem tecnického kreslení. Bakalářská práce dokumentuje svědomitý a pečlivý přístup k vlastnímu řešení. Předložená práce splňuje požadavky zadání v plném rozsahu. .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Mynář, Břetislav

Cílem závěrečné bakalářské práce bylo navrhnout pásový dopravník pro přepravu kovových třísek včetně určené technické dokumentace. Autor splnil požadavky zadání v plném rozsahu a prokázal dobré technické znalosti při řešení zadaného úkolu. K závěrečné práci mám následující připomínky: Str. 2: Místo hnaný měl být uveden pojem hnací. Str. 3: Místo síla krycích vrstev měla být uvedena tloušťka krycích vrstev. Str. 11: Jednotka hodina se označuje h. Symbol Q není uveden v seznamu symbolů. Ve vzorci pro teoretický průřez náplně S je v nomě uvedena veličina l3. Autor zde uvedl l, což je podle seznamu použitých symbolů délka bočního vedení. Str. 24: Nejedná se o hřídel napínacího bubnu, ale o jeho osu. K výkresové dokumentaci mám jen malou připomínku: Autor zásady skládání výkresů. Otázky: Co jesypný úhel a jak jste zjistil sypný úhel kovových třísek? Co je vysoká podélná hustota dopravního pásu, uvedená na str. 3?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12440