VONDRÁČKOVÁ, I. Studium průniku PBDE a perfluorovaných sloučenin do vodních ekosystémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Předložená dizertační práce je typem monitorizační studie prováděné ve vodním ekosystému, která byla zaměřena na zjišťování úrovně kontaminace řeky Svratky prioritními polutanty typu polybramovaných difenyletherů (PBDE) a vybraných perfluorovaných sloučenin (PFS). Sledování organohalogenovaných sloučenin bylo rovněž předmětem její diplomové práce, a proto se v rámci své disertace zaměřila na jiné polutanty z této skupiny organických kontaminantů. Úroveň jejich kontaminace byla sledována v povrchové vodě a v sedimentech. Na řece Svratce bylo vybráno celkem 19 vzorkovacích lokalit, kde byl odebírán sediment a voda. Pokud se týče znečištění vod těmito polutanty, tak byla ještě pro zajímavost porovnávána úroveň kontaminace, která byla prokázaná v roce 2010 s kontaminací zjištěnou v roce 2013. Na základě získaných výsledků mohu konstatovat, že vznikla ucelená odborná studie, která může být základem pro podobné monitorizační studie prováděné v rámci Povodí Moravy i povodí jiných řek v rámci ČR. Během celého doktorandského studia vykazovala Ing. Ilana Vondráčková vysokou iniciativu a prokazovala schopnost samostatně řešit problémy spojené s prováděním jejich experimentů. Na celém povodí řeky Svratky si sama prováděla veškeré odběry vody i sedimentů. Při provádění naplánovaných experimentů byla vždy velmi zručná, protože je schopna výborně ovládat nejen instrumentaci pro preanalytickou úpravu vzorků ale také laboratorní instrumentaci pro finální stanovení vybraných polutantů pomocí separačních metod, tj. plynové i kapalinové chromatografie. Proto mohu na závěr konstatovat, že uchazečka splnila veškeré požadavky kladené Studijním a zkušebním řádem FCH VUT v Brně pro studenty DSP. Výsledky svých experimentů získaných v rámci řešení zadaného tématu disertace aktivně prezentovala nejen na odborných konferencích v ČR i v zahraničí, ale také formou publikací uvedených ve vlastní dizertační práci. Předložené dizertační práce dokumentuje to, že byl splněn vytčený cíl, a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit její autorce vědeckou hodnost Ph.D.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chýlková, Jaromíra

Doktorská disertační práce Ing. Ilony Vondráčkové se zabývá problematikou analytického stanovení stopových koncentrací polybromovaných difenyletherů a vysokomolekulárních perfluorovaných sloučenin jednak v povrchové vodě, jednak v říčních sedimentech. Nedílnou součástí předložené práce je i návrh a otestování vhodného postupu zpracování reálných vzorků. Práce má celkem 123 stran, obsahuje všechny požadované náležitosti (prohlášení o původnosti, anotaci, seznam použitých zkratek). Použitá literatura zahrnuje 100 odkazů, a to jak na původní práce, tak na internetové adresy. Součástí je i obsáhlá publikační činnost doktorandky. V teoretické části se autorka zabývá představením studovaných analytů, včetně jejich fyzikálně chemických vlastností, výroby, toxicity a možností průniku do složek životního prostředí. Postrádám zde však informace o metodách jejich stanovení. Podstatná část tohoto oddílu je věnována běžným informacím o technikách odběrů vzorků a také jsou zde uvedeny základní informace o instrumentaci v plynové a v kapalinové chromatografii, o nichž se domnívám, že do doktorské disertační práce nepatří. Experimentální část práce prezentuje kromě dokumentace a specifikace jednotlivých odběrových míst také podrobný popis testování zkoumaných izolačních postupů a rovněž podmínky chromatografických analýz. Podle mého názoru zde chybí podrobnější popis způsobu odběru vzorků. Ve výsledkové části jsou pak shrnuty dosažené poznatky vyplývající z poměrně rozsáhlého souboru experimentálních prací, a to z hlediska jak účinnosti jednotlivých extrakčních technik, tak nalezených obsahů zkoumaných látek. V diskusi prosím doktorandku, aby kromě zodpovězení výše uvedených dotazů se také podrobně zaměřila na vysvětlení odběru praktických vzorků, a to jak sedimentů, tak vody. Závěrem mého hodnocení konstatuji, že moje výše uvedené připomínky nijak nesnižují dobrou odbornou úroveň disertační práce Ing. Ilony Vondráčkové. Její práce přináší cenné poznatky o možnostech monitorování kontaminace životního prostředí velmi nebezpečnými rezistentními látkami, které mohou přinést v budoucnu nemilé překvapení, podobně jako se to stalo s PCB. Doporučuji, aby předložená doktorská disertační práce byla přijata k obhajobě a aby byl v případě jejího úspěšného obhájení Ing. Iloně Vondráčkové udělen vědecko-akademický titul Ph.D.

Navrhovaná známka

Otázky

Hroch, Martin

Základní údaje o předložené práci Práce se zabývá problematikou výskytu polybromovaných difenyletherů a vybraných perfluorovaných sloučenin ve vodním prostředí. Znečištění těmito látkami bylo monitorováno v povrchových vodách a sedimentech v 19 lokalitách řeky Svratky v letech 2010 a 2013. Téma a struktura předložené práce Předložená dizertační práce se zaměřila na stále aktuálnější problematiku. Vedle již tradiční skupiny organohalogenovaných chemických sloučenin jako jsou PBDE byla pozornost zaměřena také na perfluorované sloučeniny. Obě skupiny látek totiž ochotně pronikají do složek životního prostředí. Následně, i s ohledem na jejich perzistenci a bioakumulační potenciál, není vyloučen ani jejich vstup do potravních řetězců. Doktorandka v úvodní části komplexně zhodnotila všechny související aspekty včetně možných cest šíření škodlivin a jejich toxikologických účinků. Obsáhle jsou zde uvedeny i informace o matricích, vzorkování a analytických postupech a metodách. Tento literární přehled vycházející z celkem 100 citací tuzemských i zahraničních studií je aktuální a dokumentuje dobré teoretické znalosti doktorandky. Předložená práce má celkově 103 stran textu vlastní práce a 21 stran příloh, které jsou tvořeny seznamem použité literatury, seznamem použitých zkratek a symbolů, dále pak tabulkou, obrázky a chromatogramem. Přílohy 2 až 9 obsahují informace o odběru reálných vzorků a přístrojovém a instrumentálním vybavení. Ve vlastní práci jsou údaje doprovázeny 44 obrázky, 42 tabulkami a 10 grafy. Práce je členěna do jedenácti částí, z nichž klíčové jsou kapitoly Úvod; Experimentální část; Výsledky a diskuze a Závěr. Předložená dizertační práce přináší ucelený pohled na kontaminaci vodního prostředí řeky Svratky PBDE a PFOSA. V rámci monitoringu byla rovněž porovnávána získaná data z let 2010 a 2013. Zatímco jednotlivé kongenery PBDE byly detekovány výhradně ve vzorcích sedimentů, obsah PFOSA nebyl prokázán v žádném vzorku. Získané výsledky dokumentují přítomnost bodových zdrojů PBDE, na druhou stranu však jednoznačně nepoukazují na trend rostoucích koncentrací v závislosti na čase nebo na délce toku řeky Svratky. Dosažené experimentální výsledky dokládají schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat a své výsledky prezentovat. I přes některé drobné připomínky považuji dizertační práci za vysoce hodnotnou. Na závěr svého posudku proto konstatuji, že uvedená dizertační práce splňuje požadavky kladené na dizertační práce dle § 47, odst. 4, zákona č.111/1998 Sb. O vysokých školách. Proto doporučuji práci přijmout k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení a po splnění dalších podmínek vyžadovaných studijním řádem FCH VUT v Brně udělit Ing. Iloně Vondráčkové akademický titul Ph.D.

Navrhovaná známka

Otázky

Kráčmar, Stanislav

Předložená dizertační práce je experimentálně zaměřena a je členěna do 11 kapitol dle běžných zvyklostí. Celkem je sepsána na 123 stranách tvořena textem, tabulkami, grafy, Profilem autora (s. 119-122) s uvedením publikační činnosti (jako vedoucí autorského kolektivu i spoluautorka 12 publikací) a dalšími aktivitami (s. 123). Dizertační práce je rozdělena na dvě části a to Teoretickou (uvedenou na s. 10-60) a Experimentální (s. 61-74). Výsledky a diskuze (s. 75-101), Závěry (102-103). Kapitola Seznam použité literatury je uveden na (s. 104-111) obsahuje 100 citací domácích a zahraničních autorů a internetových zdrojů a Sbírkami zákonů. Zbytek dizertační práce zahrnuje Seznam použitých zkratek a symbolů (s. 112-113) a deset Příloh uvedených na s. 114-118. Dizertační práce začíná Abstraktem, resp. Abstract. Kapitolky shrnují dosažené výsledky, které jsou správně interpretovány. Klíčová slova vystihují řešenou problematiku, jejich počet je však vysoký (13), problematika extrakce mohla být zúžena. Kapitola Teoretická část je sepsána přehledně a vystihuje řešenou problematiku čerpající ze 100 literárních zdrojů. Dizertace je psána čtivou vědeckou formou. Je na škodu, že např. u kapitoly 2.1.4. nejsou uvedeni autoři, kteří se problematikou zabývali (cit ...Třebaže již byla provedena celá řada toxikologických studií s komerčními směsmi PBDE, ...). Vysoce oceňuji názorná schémata (např. obr. 9 a 13), která jednoznačně vymezují úlohu PBDE a dalších). Bývá zvykem, že každá vědecká práce má vymezeny Cíle. Zcela postrádám jejich formulaci v samostatné části. Podotýkám, že tyto cíle jsou uvedeny hned v prvních větách Experimentální části. Experimentální část je sepsána přehledně, jsou využívány nejmodernější metody stanovení a metodické postupy zavedené na pracovišti. K této kapitole nemám žádných připomínek. Prosím, aby dizertantka ve svém vystoupení při obhajobě uvedla projekty, na kterých se podílela jako spoluřešitelka a mající vztah k řešené problematice. Výsledky a diskuze jsou formulovány podle jednotlivých cílů, k výsledkům nemám zásadních připomínek. Vysoce kladně hodnotím přehlednost sumárních tabulek včetně statistické významnosti a grafického vyjádření výsledků. U některých názvů tabulek chybí hmotnostní vyjádření, které je pak následně několikrát opakováno v tabulce samé (např. Tab. XXII a další), popř. jsou v následujících grafech uváděny stejné hodnoty (např. Graf 4). K Tab. XXXII – je dle mého názoru zcela zbytečná, v textu mohlo být pouze uvedeno „že ve všech zkoumaných lokalitách nebyly zjištěny průkazné (detekované) koncentrace PFOSA [gkg-1]. U žádné z Tabulek nejsou v legendě popsány významy zkratek, ty jsem nenašel ani v Seznamu zkratek. Je na škodu, že autorka do textu jak v Teoretické části, tak i Výsledků a diskuze neuvedla citace vědeckých prací, kde je první autorkou, čímž by zvýraznila svůj podíl na vykonané práci. Diskuze je věcná, jsou správným způsobem konfrontovány dosažené výsledky s názory a výsledky jiných autorů. Závěry vycházejí z uvedených výsledků, jsou výstižné, dle mého názoru správně interpretovány a mohou sloužit pro další zkoumání dané problematiky. Teoretické i praktické poznatky (v počtu 7) jsou správně formulovány a mohou být plně využity. Celkové zhodnocení dizertační práce: Předložená dizertační práce přináší řadu nových, případně zpřesňujících vědeckých poznatků. I přes některé drobné připomínky hodnotím dizertační práci jako výbornou a velice zdařilou. Závěr Předložená dizertační práce paní Ing. Ilony Vondráčkové splňuje po stránce vědecké, obsahové a formální požadavky stanovené příslušnými vyhláškami pro získání akademické hodnosti. Na základě uvedeného navrhuji paní Ing. Iloně Vondráčkové po úspěšné obhajobě dizertační práce udělení akademického titulu Ph.D.

Navrhovaná známka

eVSKP id 86843