SÜSS, I. Měřič variability tepové frekvence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Strašil, Ivo

Student se zabýval návrhem zařízení pro sledování variability tepové frekvence v reálném čase. Konstatuji, že vytvořené zařízení je funkční. Zařízení nicméně vykazuje nezanedbatelné odchylky při některých měřeních pomocí hrudního pásu, které již student v časové tísni před odevzdáním práce nestihl odstranit ani zdůvodnit. Např. ochylka v tab. 2.7 je podle srovnání zdrojových dat, které jsem měl k dispozici, způsobena nikoliv chybou zařízení, ale špatnou funkcí použitého hrudního pásu (artefaktem) - pravděpodobně by bylo možné část chyb tohoto typu eliminovat filtrací extrémních hodnot vstupního signálu. Formální úroveň práce je dobrá, v textu práce bych ocenil podrobnější obecný popis funkce zařízení a vnitřního softwaru (např. ve formě blokového schématu). Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím C/75.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Číž, Radim

Student se ve své práci zabývá návrhem měřiče variability tepové frekvence. Praktická realizace spočívala v naprogramování vývojového kitu STM32 Primer 2 osazeného mikrokontrolérem STM32103VE a potřebnými periferiemi. Celkové zpracování má nízkou odbornou úroveň. Hodnoty parametrů vypočítané navrženým programem se neshodují s těmi, které byly ze stejného záznamu vypočítány pomocí referenčního softwaru Kubios HRV. Dle mého názoru nelze tyto rozdíly (viz tab. 2.7) vysvětlit "zaokrouhlováním při výpočtu", jak student uvádí na str. 41, ale pravděpodobnější je chyba v samotném algoritmu navrženého programu. Z vyobrazených náhledů navíc vyplývá, že zřejmě nefunguje ani výpočet poměru směrodatných odchylek SD1/SD2, protože ve všech případech má nulovou hodnotu (viz obr. 2.1, 2.4, 2.9 a 2.10). Požadavky zadání tak byly splněny pouze částečně. Bohužel, podrobnější analýza zdrojového kódu na přiloženém CD je značně ztížená, neboť student zde neuvedl téměř žádné komentáře a to ani u definic použitých programových proměnných. Také popis vytvořeného programu v kapitole 2 je značně nepřehledný, chybí zde jakékoliv vývojové diagramy nebo podrobnější slovní popis důležitých algoritmů, jako je například algoritmus pro výpočet parametrů SD1, SD2 a HR. Uvedené výpisy částí kódů bez bližšího vysvětlení považuji za nedostatečné. V této souvislosti musím také podotknout, že v češtině používáme termín "směrodatná odchylka" a nikoliv "standardní odchylka", jak student v práci často uvádí. V teoretickém rozboru se naopak nacházejí podrobné pasáže textu, které s tématem bakalářské práce souvisí pouze okrajově a jejich uvedení nemá z hlediska praktického řešení měřiče žádný význam (např. kapitoly 1.2.1 až 1.2.12). Mezi další chyby formálního charakteru patří anglické popisky u obrázků 1.4, 1.5 a 1.6, chybějící český význam anglických zkratek v seznamu na str. 44 a nízké grafické rozlišení u obrázků 1.9 a 1.10. U obrázku 1.6 není ani uveden zdroj, ze kterého pochází. Doufám jen, že student má souhlas držitele autorských práv s přetištěním tohoto obrázku. Text obsahuje také překlepy a typografické chyby. V univerzitním informačním systému je uložen pouze text bakalářské práce bez příloh (např. zdrojových kódů).

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 86905