SÁSKOVÁ, D. Identifikace a charakterizace vybraných vlastností některých kmenů bakterií mléčného kvašení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rittich, Bohuslav

Práce byla experimentálně velmi náročná. Studentka pracovala s výrazným pracovním nasazením a se zájmem o řešenou problematiku. Práce je dobře zpracována a výsledky odpovídajícím způsobem interpretovány. Získané poznatky jsou původní a výsledky práce budou prezentovány ve formě plakátového sdělení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horák, Daniel

Předložená práce se zabývá identifikací a charakterizací některých kmenů bakterií mléčného kvašení pomocí PCR a jejich využitím k přípravě nanočástic stříbra. DNA byla z bakteriálních kultur izolována fenolovou extrakcí a pomocí rodově a druhově specifických primerů prokázána příslušnost do kmenů a druhů. Byla stanovena koncentrace a čistota DNA a ověřena citlivost PCR pro doménu Bacteria, rod Lactobacillus a jeho druhy pomocí agarózové gelové elektroforézy. Autorka provedla celou řadu experimentů, práci odvedla kvalitně a prokázala schopnosti tvůrčím způsobem interpretovat výsledky. Připomínky Při čtení každé rozsáhlejší práce se vždy objeví jisté překlepy a nedostatky, v daném případě však nikoli odborného charakteru. Příkladem jsou formulace typu „skríning“ (str. 6, 29, 70), „desítkové ředění“ (str. 39, 42, 44, 46, 69), „detegovat“ (mnohokrát v textu), jednotné psaní chemických názvů „glukóza“ vs. „glukosa“ (u některých obrázků), „ethanol“ vs. „etanol“ (str. 6, 31), „hexosa“ vs. „hexóza“ (str. 10), „acetylcelulosa“ (str. 63). Správné názvy jsou „dihydroxyacetonfosfát“ (Obr. 1), „rastrovací elektronová mikrofotografie“ (Obr. 2), „bottom-up“ pro postup „zdola nahoru“ (str. 21). Fosfátový pufr obsahuje rovněž dihydrogenfosforečnan sodný (str. 29), absorbance je někdy označována „A“ (Obr. 24, 25), jindy „OD“ (Obr. 18, 19). Doporučit lze zaokrouhlování hodnot, uvádět např. množství stříbra ve stovkách mg s přesností na dvě desetinná místa je nepatřičné (Tab. 13, 14). V seznamu literatury nejsou uváděny mezinárodně zavedené zkratky časopisů a formát citací není jednotný. V seznamu zkratek některé chybějí, např. NADH, ATP, ADP a EDTA. Otázky Proč právě Lactobacillus paracasei LOCK 0919 nebyl pomocí primerů Cas/ParFW a UniverRV stanoven, zatímco s jinými primery ano? Čím vysvětlujete velké, resp. malé, množství vzniklých stříbrných nanočástic kmenem L. casei ssp. casei CCM 7089, resp. L. casei CCM 4798? Jak lze stříbrné částice po syntéze izolovat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 77245