OLIVA, J. Analýza DNA izolované z probiotických výrobků s využitím magnetických mikročástic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Španová, Alena

Student k řešení úkolů diplomové práce přistupoval velmi zodpovědně, s výrazným pracovním nasazením. Zvládl řadu náročných, molekulárně biotechnologických metod. V průběhu řešení diplomové práce získal originální výsledky, které umožnily srovnat kvalitu DNA izolovanou z komplexních vzorků různými magnetickými částicemi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rittich, Bohuslav

Práce byla zaměřena na izolaci a identifikaci probitických bakterií ve třech probitických výrobcích pomocí polymerázové řetězové reakce. Práce je sepsána srozumitelně výsledky jsou odpovídajícím způsobem interpretovány. O pečlivostí provedení experimentů svědčí i skutečnost, že v probiotických výrobcích (doplňcích stravy) byly identifikovány y deklarované mikroorganismy. Získané poznatky jsou původní. K práci nemám formální připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 77247