KANIOVÁ, L. Analýza šťáv vybraných odrůd černého rybízu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalcová, Milena

Diplomová práce Bc. Lenky Kaniové souvisela s projektem NAZV č. QI111A141 „Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodů“. Náplní této práce bylo stanovení polyfenolických látek, anthokyanových barviv a vitaminu C v plodech dvanácti nových odrůd černého rybízu. Posluchačku jsem vedla již při její bakalářské práci. Od té doby se značně zdokonalila ve svých profesních dovednostech. Rychle a dobře se orientuje při práci s odbornou literaturou. Perfektně zvládá jak manuální laboratorní experimenty, tak i práci s instrumentálním vybavením. Umí si rozvrhnout a naplánovat pracovní čas i experimenty tak, aby dodržela termín, ale aby neutrpěla kvalita práce. Výsledky své práce pečlivě a přehledně sumarizuje. Při celkovém hodnocení posluchačky Bc. Lenky Kaniové oceňuji především samostatnost, spolehlivost, odpovědnost a osobní nasazení. Na základě uvedených skutečností hodnotím její práci na zadaném tématu známkou „výborně – A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

Velmi pěkná práce. Teoretická část je přehledná, logicky členěná a čtivá. Vytknout je možné drobné formulační nepřesnosti a překlepy. Autorka rovněž nesprávně uvádí odkazy na citace za tečkou předchozí věty, některé citace jsou zbytečné, na s. 25 v 6. odstavci je nesprávná citace. Experimentální část je výborně zpracována, metodika je popsána pečlivě, takže experimenty jsou reprodukovatelné. Práce přináší řadu cenných výsledků, velmi kladně je třeba hodnotit jejich statistické zpracování. Seznam literatury je napsán podle platné normy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 74281