MICHÁLEK, P. Sledování vlivu použité autochtonní kultury kvasinek na kvasný proces výroby vína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vránová, Dana

Student Ing. Petr Michálek začal tuto práci realizovat v akademickém roce 2012/13 . Ve své práci měl za úkol sledovat vliv aplikace autochtonní kvasinky na průběh kvasného procesu a změny kvalitativních parametrů kvasícího moštu. K práci přistupoval zodpovědně, dokázal si samostatně naplánovat i pečlivě zrealizovat všechny potřebné pokusy i zhodnotit získané výsledky porovnáním s odbornou literaturou. Svoje výsledky a směr další práce pravidelně konzultoval. Na základě těchto skutečností spolu s hodnocením dílčích kritérií doporučuji práci k obhajobě a hodnotím výborně /A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Molnárová,, Jana

Predložená diplomová práca od P. Michálka: ,,Sledování vlivu použité autochtonní kultury kvasinek na kvasný proces výroby vína“ sa zaoberá identifikáciou vínnych kvasiniek izolovaných zo zakvaseného vínneho muštu (odroda Rulandské modré). Teoretická časť práce bola spracovaná veľmi prehľadne a zrozumiteľne. Autor vo svojej práci použil molekulárnu metódu RFLP, ktorá je jednou z často používaných metód na identifikáciu jednotlivých druhov kvasiniek. Preukázal odborné schopnosti potrebné na úspešnú izoláciu DNA, prípravu vzoriek na polymerázovú reťazovú reakciu, prečistenie a následné vyhodnotenie nielen PCR produktov, ale i fragmentov získaných rozštiepením pomocou reštrikčnej analýzy enzýmami HaeIII, HhaI a HinfI. V priebehu fermentácie muštu izoloval 31 kmeňov kvasiniek, z ktorých sa podarilo identifikovať 23 kmeňov patriacich k 4 druhom kvasiniek: Candida valida, Issatchenkia occidentalis, Saccharomyces cerevisiae a Zygosaccharomyces bailii. Taktiež vykonal niekoľko základných experimentov na chemickú analýzu vína, a to stanovenie etanolu v závislosti od času fermentácie, stanovenie kyseliny vínnej, či stanovenie pH muštu a stanovenie redukujúcich cukrov. K uvedenej práci mám niekoľko pripomienok: - V kapitole 3.1.4 chýba údaj, aké množstvo agaru sa pridalo do kultivačného média pre kvasinky a miesto ,,sladina nalita...“ by bolo treba odbornejšie spojenie, napr. ,,rozvarený sladinový agar bol naliaty do skúmaviek...“. - V kapitole 3.2.9 upresniť, že sa jednalo o stanovenie kyseliny vínnej - V kapitole 4.2 sa uvádza dobu separácie fragmentov 180 minút, v kapitole 3.2.5 je táto doba 120 minút. - V kapitole 4.4 - Obrázok 4 a Tabuľka 6 - je jeden druh kvasiniek identifikovaný ako Issatchenkia orientalis, ďalej v texte však autor píše o druhu Issatchenkia occidentalis. - V kapitole 4.5.3 sa píše ,,koncentrace pH“, čo je nesprávne, malo by byť ,,hodnota pH“ - Kapitola 4.4 - nepresne použitie označenia ,,druh" kvasinky, pričom sa písalo o počte kmeňov, ktoré sa taxonomicky nezaradili Autorovi by som rada položila nasledovnú otázku: Podarilo sa identifikovať 23 kmeňov kvasiniek z 31, prečo nebolo možné identifikovať všetky? Nebolo by vhodnejšie použiť inú metódu na identifikáciu kvasiniek? Aké ďalšie metódy identifikácie sa najčastejsie používajú?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65324