KRAJAN, V. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Student Krajan Viktor pracovala na zadání bakalářské práce s názvem Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně zcela samostatně. Autor v průběhu práce zpřesňoval představu o návrhu urbánní struktury včetně jejího architektonického řešení, respektoval charakter parcely, zejména její topografické a kontextuální kvality nejen s ohledem na bezprostřední okolí, ale rovněž v kontextu celého území. Návrh řeší zástavbu zadaného území konceptem založeným na kompozici minimalisticky formovaných obytných hranolů vyrůstajících se společných podnoží, ve kterých je umístěno parkování. Platformy jsou v klesajícím terénu zahloubeny, vytvářejí vzhledem k sobě výškový posun, kterým je vyjádřena topografie terénu. Prostorová skladba objektů graduje solitérem vily na vrcholu terénní vlny. Zahuštění zástavby vila domy umožňuje zachování kvality bydlení, velkou škála typologických druhů bytů a možnost vytvoření kvalitních veřejných i polosoukromých prostorů. Předností je komfort vertikálního propojení s podzemními garážemi. Vzájemný posun hranolů vůči sobě umožní průhledy i optické odlehčení souboru staveb. Objemy navržené zástavby respektují měřítko zástavby Komína i sousedních stávajících objektů. Urbanistická kvalita vytvořených veřejných prostorů i jasné architektonické formy objektů, které vytvářejí kvalitní obytné prostředí, odpovídají požadavkům kladeným na současný obytný soubor. Řešení bytových domů se vyznačuje jasnou typologií bytů i jejich dispozičních řešení a vychází z požadavku na bydlení, které je určené převážně pro střední třídu obyvatel. Připomínky vedoucího práce k urbanistickému konceptu obytného souboru i architektonické návrhy jednotlivých objektů na stavebním pozemku byly řešeny při pravidelných konzultacích. Konzultace s odborníky a specialisty v oboru svědčí o pochopení funkce architekta, autora koncepce návrhu a zároveň člena širšího kolektivu. Urbanistický návrh, dispoziční i konstrukční řešení navržených objektů vyhovuje platným normám. Kladně lze hodnotit grafické řešení předloženého projektu. Urbanistický i architektonický návrh splňuje rozsahem grafických příloh požadavky na dokumentaci zadaného tématu i požadavky kladené na bakalářský titul. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Hodnotím výborné kvality konceptu, i architekturu navržených objektů a navrhuji hodnocení výborně A93.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 93 výborná úroveň samostatné bakalářské práce
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Kyselka, Mojmír

Představa o bydlení mezi architektonicky a rytmicky stejnými objekty je problematická. Ale obyvatelé si svoje prostředí individuálně oživí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Velkoplošná svažitá proluka mezi ulicemi Pastviny a Houškova v Brně Komíně je navržena k zastavění čtyřpodlažními bodovými domy zcel jednotného charakteru – a tím dosti schematického. Důsledná pravoúhlost a jednotný rytmus potlačují individuálnější prostory a tvary a tím i orientaci. Záměrně je potlačena terénní konfigurace. Alespoň silueta sídliště by mohla být kultivovány úpravami nejvyššího podlaží vilabytů. Hmotově je atraktivně dimenzována komfortní vila na nejvyšším místě terénu. Garáže v I. PP jsou dobře přístupné vzhledem ke zvýšenému terénu, ale pozemní parking hostů nebo majitelů více aut je poddimenzován. Zajímavé odpočinkové dvorečky jsou dosti malé. Chybí hřišťátko alespoň pro předškolní děti. Pozn. V inspiracích práce uvedené podobné malé čínské sídliště ukazuje působivost divergentní kompozice.
Provozní řešení B Přísně pravoúhlé řešení urbanistické se odráží i v architektonickém. (nutno přiznat s rozpaky že Baťovy zlínské rodinné kostečky jsou vyhlášenou MPZ). Působivá je však arytmie oken ve struktuře režného zdiva. Prestižní vila je architektonicky působivá. Otázkou je příjezdová komunikace a parking před hlavním výhledem. Neměla by být zezadu? Malá zimní zahrada velkého bytu ve IV. NP by mohla být vyjádřena výrazněji. Vzhledem k ochlazování okolních prostor mohla být zvážena otevřená terasa, příp. zasklená lodžie s lepším výhledem a živější siluetou tvrdých kubusů. Vzhledem k tomu, že nejsou uvažovány tradiční vegetační oživení oken ani balkony, režnému zdivu by slušely pnoucí rostliny na trelážích.
Technicko konstrukční řešení B Je ovlivněno dispozicí podzemních garáží i dalšího vybavení I. PP, ale je konstrukčně jednoduché a dispozici komfortních bytů i vilabytu IV.NP plně vyhovující. Dvě WC mísy v jedné koupelně jsou otázné. Obývací pokoj luxusní vily by mohl mít kuchyňskou část skrytější – na úkor prádelny. Vyjadřují zde tři manželské ložnice bydlení tří generací manželů jen se dvěma dětmi.
Architektonické řešení A Bodových bytových domů je jednoduché, čisté – čtyřtakt, který umožňuje komfortní dispozici dvou bytů na nižší podlaží a jednoho na nejvyšší. Konstrukční detail bez připomínek
Formální úroveň B Je zvláště v urbanistickém návrhu málo výrazná. Jednotlivé funkční plochy by zasloužily grafické i barevné vyjádření, stejně tak jako fasády. Naopak vizualizace je až dramatická, ale představu o jednotvárnosti souboru bytových domů potlačuj. Standardní úroveň
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 84847