GABRIEL, M. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Práce Michaela Gabriela od začátku vynikala výrazným sochařským přístupem s citem pro prostor a vizionářské měřítko. Výrazná trojice hmot, těžící z terréního profilu i roztříštěnosti okolní zástavby nekompromisním způsobem aktualizuje koncept domu jako stroje na bydlení. Komín, Pastviny (křik!): „tři predátoři sjeli úžlabím v očekávání zteče.“ Házejte šeříky!

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Kreativní se zájmem a výrazným osobním nasazením.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Šmídek, Petr

Většina studentů sází u bakalářské práce na jistotu. Předčasně se tak vzdávají akademické svobody a připravují na tvrdý střet z realitou. Se vzpomínkou na Jiřího Stříteckého (absolventa FA VUT z roku 1980) tento svět potřebuje vizionáře. Domy Michaela Gabriela vysílají k místu jasný vzkaz. Přes celkový silný výraz jednotlivé obyvatele neutiskují.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrh hmotově pokračuje s východo-západní orientací uplatněné u předchozí výstavby na Kozí horce. Přesto do sebe zahleděná trojice obrů okolní zástavbu nepotřebuje. Svým kolmým usazením na vrstevnice spíše využívá topografii, ale také se k ní neváže. Přesto je třeba ocenit, že se původní koncept při pozdějším precizování a upřesňování neotupil. Spoléhání se náletovou zeleň, že obstojně vyřeší parter, je iluzí. Nutí tak obyvatele žít ve věži, hledět do dálky nebo se scházet na břehu požární nádrže. V tomto smyslu návrh nedospěl za hranice modernistického vidění. Povedený model urbanistické analýzy komínského centra by měl skončit v uměleckých sbírkách.
Provozní řešení B Lineární hmoty jsou logicky obslouženy dlouhými severními chodbami. Štíhlé desky jsou (o tloušťce garážového stání) jsou navíc ještě zužovány zářezy lodžií, takže byty mají dostatečně osvětlení z obou stran, ale nenabízí mnoho prostoru k žití.
Technicko konstrukční řešení B Přes svoji monumentalitu se nejedná o konstrukčně náročné řešení. Ve výkresech by mohly být lépe vysvětlen způsob mechanického opláštění.
Architektonické řešení A Spíše než mýtické obry připomíná návrh sesouvající se tektonické desky nebo spíše ostré břity zařezávající se Kozí horky. Architektura je svébytná a nejvíce by těšila dvojici francouzských architektů. Zatímco Le Corbusier by však dům posadil zlehka na nohy, aby mohla krajina proudit i pod domem, tak Jean Nouvel by upřel více pozornosti na vizuální dojem obvodového pláště. Přes snahu o jasné sdělení je tu stále cítit rozpor. Jednotlivé byty jsou jako perly navlékány na niť chodby, ale na druhou strany jsou překryty jednotící fasádou (o níž jsem se více nedozvěděl ani z výkresu detailu), která má opět tendenci plochu rozehrávat a drobit. Severní komunikační strana domu má stejný charakter jako jižní obytná fasáda. Řešení nepředpokládá jiné varianty nebo velikosti bytů než 2+1, čímž se předem odsuzuje ke stejně monotematickému složení obyvatel. Za trojicí štítů domů obrácených směrem ke Komínu se nachází schodišťové jádro, odkud je nejspíš výhled jako z vyhlídkové věže demokraticky přístupné všem obyvatelům, ale takto to oslabuje silný koncept hmoty sunoucí se údolí.
Formální úroveň A Rozsahem a výstupy splňuje formální požadavky na bakalářskou práci. Přidaná kvalita v grafickém zpracování a (na závěrečných stránkách) také doložený vývoj projektu na modelech.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 84921