HALINÁR, M. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kristek, Jan

Matej Halinár přistupoval k práci na svém bakalářském projektu velmi svědomitě. Z počátečních pochybností, které souvisely s hledáním přístupu k zadanému území, byl nakonec schopný vytvořit autorský koncept a zformulovat jej do přesvědčivé architektonické podoby. Proto i přes některé možné nedostatky hodnotím jeho práci známkou B80.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Student přistupoval k projektu zodpovědně a se zájmem.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Obrtlík, Jan

Student prokázal schopnost architektonicky koncepčně myslet a prosazovat invenční řešení, což chápu jako nejdůležitější kompetenci oboru. Současně mu ale chybí větší jistota při obhajobě určitých zvolených principů v průběhu celé tvorby díla od konceptu až po detail. Zde je to například princip sledující osobní pohodlí typického obyvatele. Zájem o formální efekt zde vytěsňuje nutný humanistický aspekt každé tvorby. Kromě toho má student ještě rezervy v názornosti a komplexitě prezentace díla a také v technických aspektech, které si ale může osvojit dalším studiem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Z městotvorného hlediska oceňuji střízlivost a realističnost návrhu, není však jasné, zda je dána vyspělostí přístupu nebo rezignací na hledání nového. Negativně vnímám uzavření území pro pěší. Jde sice o dnes rozšířený přístup, často směřující k vytvoření uzavřeného rezidenčního celku, lidsky ale značně snižuje komfort pohybu a kontakt s okolním osídlením. Stačilo by přidat 1-2 úzké chodníčky pro pěší procházející územím jinak než po silnici.
Provozní řešení C Běžný rezidenční provoz je řešen přijatelným způsobem. Největší slabinu celého konceptu vidím v systému visutých lávek, který obtížně dovoluje například stěhování větších kusů nábytku. Množství schodů a m2 roštů připadající na jednoho obyvatele je spíše nestandardní. Navazuje otázka bariérovosti řešení, která je značná. Pomohlo by určení několika jednotek, které jsou cíleně bezbariérové, popřípadě některé domy vybavit výtahem, na jejichž polohu ale musí být od začátku myšleno, jinak užívání pravděpodobně přinese jejich neprofesionální přístavby.
Technicko konstrukční řešení D Konstrukce domů je konvenční využívající systém Porotherm. Student tedy přenáší možnou tvorbu stavebních detailů na systémově typizované, čímž omezuje svůj výtvarný potenciál. Pravděpodobnou technickou slabinou budou v reálu také střešní zahrady vyžadující větší únosnost stropů a preciznější izolace. Ty tak zvýší již poměrně vysoké náklady na stavbu areálu, které činí asi 0,66 mld. Kč.
Architektonické řešení B Oceňuji typologickou variabilitu různých typů bytových domů. Dispozice bytů jsou přijatelné a víceméně funkční. Slabinou je malé množství úložných prostorů přímo v bytech, které bude vyvolávat časté cesty po visutých lávkách ke sklepním kójím. Jakkoliv vnímám lávky jako problematické, oceňuji odvahu k hledání nového výrazu stejně jako nepopiratelný cit studenta pro vytvoření individuálně osobitých prostorů pro jednotlivé obyvatele „kolonie“. Odkaz na kolonii „Nový dům“ vnímám spíše jako rétorickou figuru a projekt je stejně dobrý i bez něj.
Formální úroveň D Student si je vědom své schopnosti osobitého a výrazného kresebného projevu, nicméně prezentované skici jsou především efektní grafickou podívanou a není z nich zcela patrné strukturované myšlení architekta, jehož má být tento typ skic projevem a prezentací. Kvalita a čitelnost výkresové dokumentace je podprůměrná a v kontextu celého ročníku stejně hodnotím i vizualizace. I doprovodný text by mohl být obsažnější.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 84897