TVRDÁ, V. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Časový deficit ze začátku práce způsobený osobními problémy autorky je znát na výsledku. Dva hlavní motivy pro zvolený koncept obytného souboru jsou nekompatibilní. Moduly bytových sekcí inspirované baťovskými domky ze Zlína, sestavené do řad nad platformou podzemních hromadných garáží jsou ideově dva rozdílné motivy. Baťovské domky nabízely (nabízí) vnější obytné prosttředí s privátně užívanými zahrádkami. Hromadné garáže jsou naopak fenoménem kolektivního bydlení (včetně společných sklepních prostor). ˇasová tíseň v závěru práce zřejmě neumožnila alespoň částečně tento rozpor eliminovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 70 časová ztráta na začátku práce, omezené možnosti korekce konceptu
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Zíka, Vratislav

Práce přináší originální pojetí obytného souboru s odkazem na zlínské kolonie cihelných dvojdomků a čtyčdomků aktualizovaný soudobým řešením parkování a fasád. Bohužel z originality konceptu vyplývají dílčí problémy, které se nepodařilo zcela dořešit. Přesto je projekt v rámci bakalářského stupně na odpovídající a požadované úrovni kvality.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Návrh originálně kombinuje prvky městského bytového domu a venkovského rodinného domu se zahradou. Výsledná podoba území je koncipovaná v duchu baťovských dvojdomků ve Zlíně a připomíná něco jako mikroskopické sídliště. Bohužel s sebou nese i některé jeho negativní znaky, mezi kterými je na prvním místě nehospodárné využití volných prostranství a nevhodným umístění domů na pozemcích vymezených sítí pěších komunikací. Jako nadbytečné se jeví především protažení vozovky podél jižního okraje parcely do apendixu pouze pro potřeby 9 parkovacích míst. Když už jsou navrženy rozsáhlé výkopové práce kvůli podzemním garážím, bylo možná rozumnější navýšit mírně jejich kapacitu, aby pak terén na povrchu mohl být využit smysluplněji.
Provozní řešení C Hlavní provozní problémy vyplývají právě z umístění budov vůči chodníkům. Tím, že domy nemají žádnou centrální vnitřní komunikaci která by byla spojnicí mezi podzemními garážemi a byty, jsou všichni obyvatelé nucení procházet exteriérem. To by samo o sobě nemusel být problém - problémem ale je, že tato každodenní cesta je navržena zbytečně komplikovaná a dlouhá a neposkytuje žádnou ochranu před povětrností. Směrem ke vstupu do domu jsou orientovány pouze okna servisních místností, takže toto řešní nevyplývá ani z potřeby ochrany soukromí přízemních bytů. Problém by mohl být odstraněn navrhem chodníku mnohem blíže domu, nebo dokonce praktičtější krytou pavlačí (včetně schodiště), která by poskytla i ochranu před povětrností. Navržené vnitřní dispozice jsou velmi soudobé použitelné v praxi. Vzhledem k lokalitě a nákladům na vystavbu infrastruktury by však mohli být pojaty i prostorově velkoryseji.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční a technické řešení bohužel není nikde přímo popsáno. Z řezu fasádou se dá naštěstí odvodit, že jde o cihelný stěnový systém s keramickými stropy, který je při navrhovaných rozponech použitelný zcela bez problémů. Přestože byty mají navrženou technickou místnost s kontaktem na fasádu, není otopný systém níjak blíže specifikován.
Architektonické řešení B Výraz domů dobře odpovídá jejich standardu. Při závislosti výstavby na centralizovaném podzemí lze předpokládat pronájem domů, tudíž není ani použití systémové fasády nijak problematické z hlediska pozdějšího vývoje lokality. Znepokojivé je jen vědomí, že přírodně působící okolí domů je z velké části falešné a pouze maskuje rozsáhlou a nákladnou podzemní stavbu.
Formální úroveň C Práce je provedena ve standardní kvalitě, její informační smysl však není plnohodnotný. V textová zprávě chybí popis technického a konstrukčního řešení. Půdorysy zobrazující celé území, (nebyly součástí zadání) jsou sice dobrý nápad, bohužel v této formě nejsou příliš přehledné. Naopak požadované půdorysy 1:200, ze kterých lze dispozice lépe posuzovat, nemaji vlastní legendu místností.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 84892