MARKOVÁ, K. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Navržený stavební program složený z rodinných domů (převážně řadových) je racionální volbou, přiměřenou dosaženým znalostem autorky. Snaha nalézt nekomplikované řešení prostorového uspořádání obytného souboru i navržených dispozic rodinných domů je ve výsledném řešení patrná, chbí však kreativní ambice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 70 nehospodárné zacházení s časem, nejistota pro samostatné rozhodování
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Adamková, Jana

Predložená bakalárska práca dokladá schopnosť autorky samostatne navrhnúť obytný súbor aj napriek drobným nedostatkom. Zaujímavým momentom práce je využitie vegetačnej strechy na radovom rodinnom dome.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Študentka vytvára obytný súbor z troch typov rodinných domov, radových/átriových/jednopodlažných samostatne stojacich, ktoré sú zastúpené v pomere 22/2/3. Vo východnej časti súboru je park s vyhliadkovým pavilónom a fitnes strojmi. Rodinný dom ako základná jednotka rešpektuje charakter lokality, tri typy domov (z toho jeden dvojgeneračný) ponúkajú istú mieru variability, na zamyslenie je pomer týchto typov.
Provozní řešení B Vzhľadom na možnosť prístupu len zo severu je stažená dopravná prístupnosť územia, ktorá je riešená dvoma slepými komunikáciami. Odporúčala by som doriešiť ukončenie komunikácie, aby bolo možné otočenie smetiarskeho auta alebo záchranných zložiek.
Technicko konstrukční řešení A Zvolené konštrukčné riešenie zodpovedá potrebám objektov.
Architektonické řešení B Z architektonického hľadiska považujem za najvydarenejší radový rodinný dom, kde sa autorke na malom priestore podarilo vytvoriť príjemnú dispozíciu. Na zamyslenie sú dispozície samostatne stojacich rodinných domov, ktoré nevyužívajú svoj potenciál komunikácie interiéru s exteriérom (viď. átriový dom bez jediného okna do átria v 1.np.).
Formální úroveň C Grafické spracovanie je na dostatočnej úrovni s drobnými nedostatkami.
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 84891