LICHTNEROVÁ, E. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Snaha integrovat parkovací garáže a bydlení byla jedním z motivů konceptu celého prostorového uspořádání obytného souboru.Spolu se zvoleným programem pestrého složení bytů, členitou architektonickou formou se střechami se podařilo vytvořit prostorově promyšlený komplex bydlení respektující lidské měřítko i charakter lokality v okrajové části města. Oceňuji komplexní přemýšlení se sociálním cítěním i vztahem k udržitelným principům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Pracovitá a svědomitá, soustavná práce a časté konzultace
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Adamková, Jana

Predložené riešenie hodnotím veľmi pozitívne, hmotovo, dispozične a svojim tvaroslovím maximálne rešpektujúce charakter parcely a okolitého prostredia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrh svojím hmotovo kompozičným riešením zapadá do okolitého prostredia a korešponduje s vidieckym charakterom lokality. Dve osi obklopené bytovými domami viacerých typov, vytvárajú dva uličné priestory a vhodne využívajú parcelu a jej topografiu.
Provozní řešení A Riešenie obslužnej komunikácie vo forme slučky a uličného priestoru v dvoch úrovniach, hornej úrovne ako poloverejného priestoru pre peších a stretnutia a dolnej využitej pre parkovanie, je v našich podmienkach progresívnym a pre daný súbor veľmi vhodným riešením. Rovnako oceňujem že autorka pri svojom návrhu zohladňovala potreby osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Technicko konstrukční řešení A Zvolené konštrukčné riešenie zodpovedá potrebám objektov.
Architektonické řešení A Autorka využila sklom terénu a vytvorila zaujímavý koncept medzipodestových bytov.Variabilita bytových jednotiek poskytujúca rôzne dispozície a veľkosti bytov je pre viacgeneračné bývanie najvhodnejšia.
Formální úroveň A Veľmi kvalitné grafické spracovanie korešpoduje s vysokou urbanisticko-architektonickou hodnotou práce. Odporúčala by som však uviesť k pôdorysom aspoň dve kóty alebo používať čitateľnejšiu grafickú mierku.
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 84890