MALÍK, L. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Student pracoval po celou dobu semestru soustředěně a s nasazením. První práce na konceptu byly zaměřeny na maximální racionalitu navrhované struktury. Snaha rozehrát urbanistickou koncepci krátkých ulic vedených po vrstevnici do „kreativních hnízd“ byla v závěru práce opět zracionalizována. Vzhledem k tomu, že student již od počátku práce usiloval o návrh vily s velkým pozemkem ve svažité části zadaného pozemku, podřídil této myšlence celkový urbanistický rozvrh. Aby stavba velkého domu byla v souladu s ostatní zástavbou, byly navrženy vilové domy na východní svažité části i mimo hranice řešeného území. Pro ověření hmotového návrhu, byly průběžně vypracovány 3D modely různých možností pro uspořádání ulic a terasovitě uspořádaných zahrad. Dispozice student navrhl v dobrém standardu. Práce odpovídá všem požadavkům kladeným na bakalářský projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Práce je předložena v požadovaném rozsahu a podrobnosti. Student zvládl jak urbanistickou, tak architektonickou, typologickou, konstrukční ale i formální stránku bakalářské práce. Vzhledem k soustavnému pracovnímu nasazení a dobré práci jak na vlastních návrzích tak na 3D modelechobjemových variant je práce hodnocena výborně. Student pracoval po celou dobu semestru soustředěně a s nasazením. První práce na konceptu byly zaměřeny na maximální racionalitu navrhované struktury. Snaha rozehrát urbanistickou koncepci krátkých ulic vedených po vrstevnici do „kreativních hnízd“ byla v závěru práce opět zracionalizována. Vzhledem k tomu, že student již od počátku práce usiloval o návrh vily s velkým pozemkem ve svažité části zadaného pozemku, podřídil této myšlence celkový urbanistický rozvrh. Aby stavba velkého domu byla v souladu s ostatní zástavbou, byly navrženy vilové domy na východní svažité části i mimo hranice řešeného území.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Jura, Pavel

I přes výše uvedené připomínky hodnotím práci kladně. I když tato práce nepřináší převratný koncept, je průkazem schopnosti autora navrhovat racionální stavby, což považuji za zásadní pozitivum projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Urbanistické řešení je založeno na racionálním konceptu páteřní komunikace a kolmých, podružných ulic s řadovou zástavbou. Takto založené urbanistické schéma je racionální, bohužel však za cenu vykácení aleje vzrostlých stromů (zřejmě jednoho ze zásadních stávajících prvků v území), což autor zmiňuje v průvodní zprávě. Umístění solitérní vily v závěru zástavby je logickým vyústěním urbanistické struktury a tento záměr hodnotím kladně. Bohužel je však pozitivní účinek tohoto kroku poněkud degradován dopravním napojením vily z východního cípu pozemku, realizace této výrazné stavby je tak časově, majetkoprávně i finančně podmíněna a zatížena realizací dlouhé příjezdové komunikace.
Provozní řešení A Provozní řešení řadových rodinných domů i vily je racionální, i když v případě řadových domů poměrně nadstandardní - pokud přijmeme prezentovaný stavební program jako daný, pak provozní řešení hodnotím kladně.
Technicko konstrukční řešení A echnicko - konstrukční řešení je navrženo bez závažnějších pochybení, kladně hodnotím použití obvyklých stavebních konstrukcí, jakožto jednoho z prostředků základní ekonomie stavby. Diskutabilní je snad jen výška základových pasů a zřejmě i osazení objektu vily do terénu.
Architektonické řešení B Střídmé architektonické řešení hodnotím kladně zejména u řadových domů, kde jednoduchá forma zaručuje snadnou realizovatelnost i trvanlivost stavby. I přes toto kladné hodnocení nutno upozornit, je tato jednoduchost již v některých částech možná překračuje hranici banality, zejména při návrhu většího objektu vily.
Formální úroveň B Formální úroveň práce odpovídá obvyklému standardu bakalářských projektů. Grafické řešení plánů je přehledné, avšak vizualizace působí poněkud schématicky, u kompozice záběru postrádám tradiční (tj. osvědčené) rozdělení na figuru a pozadí. Ke škodě architektury tohoto projektu „okupují“ navržené stavby celý formát A3.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 84880