SYSEL, T. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hybská, Bohumila

Student pracoval po celou dobu semestru soustředěně a s nasazením. V první fázi projektu p vyhodnocení území a jeho širších souvislostí se zaměřil na rozvahu, jaký charakter zástavby odpovídá jak dané lokalitě a jaký by preferoval, kdyby se ocitl v roli investora. Z několika variant se nakonec přiklonil k zástavbě převážně řadovými rodinnými domy, které doplnil samostatně stojícími. Na základě variant zvolil osazení domů tzv po vrstevnici, nikoli po spádnici jak je tomu u sousední rezidenční výstavby. Práce na hmotovém řešení byly modelovány i formou řady pracovních modelů. Dispozice student navrhl v solidním standardu. Práce odpovídá všem požadavkům kladeným na bakalářský projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Bakalářský projekt je z hlediska urbanistického, arhitektonickéo, stavebně technického ale i formálního proveden pečlivě s požadovanou podrobností. Student pracoval po celou dobu semestru soustředěně a s nasazením. V první fázi projektu p vyhodnocení území a jeho širších souvislostí se zaměřil na rozvahu, jaký charakter zástavby odpovídá jak dané lokalitě a jaký by preferoval, kdyby se ocitl v roli investora. Z několika variant se nakonec přiklonil k zástavbě převážně řadovými rodinnými domy, které doplnil samostatně stojícími. Na základě variant zvolil osazení domů tzv po vrstevnici, nikoli po spádnici jak je tomu u sousední rezidenční výstavby. Práce na hmotovém řešení byly modelovány i formou řady pracovních modelů. Dispozice student navrhl v solidním standardu. Práce odpovídá všem požadavkům kladeným na bakalářský projekt.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Poslušná, Iva

Předložená práce splňuje všechny nároky na závěrečnou práci bakalářského stupně studia architektury. Návrh prezentuje obytný soubor v zeleni, respektující přirozenou morfologii terénu, přívětivý ve své formě i kvalitě řešení bytů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - návrh racionálně reaguje na poměrně dramatický terén a orientaci řešeného území napříč řazenými řadovými domy a postupnou gradací struktury hmot (uskočení vždy dvojic domů dle terénu), logicky řadí komfortní vily na nejvyšší bod s výhledem a zázemím klidu zeleně - dle příčného a podélného řezu územím jsou rostlé vrstevnice upraveny do teras pro jednotlivé řady domů, což není správně prokresleno v situaci
Provozní řešení A - celé území obytného souboru je vcelku bezkolizně prostupné jak pěšími, tak automobily - zajímavá je nabídka dvou typů řadových domů, volně stojících domů i vil, vždy však s velice pohodlnou, čistou dispozicí, jasným zónováním; vily jsou skutečně komfortní v navržených plochách jednotlivých místností i vlastním výtahem
Technicko konstrukční řešení A - konstrukční řešení popsané v průvodní zprávě odpovídá zamýšlenému návrhu rodinných domů
Architektonické řešení B - jednoduché objemy rodinných domů i vil respektují hladinu okolní zástavby a rytmem okenních otvorů i členění hmot působí skromně a téměř uniformně v pohledech a se znalostí dispozice velice přívětivě, ale ve vizualizacích až smutně (bílá omítka-černé žaluzie, rámy)
Formální úroveň A - všechny přílohy jsou dostatečně vypovídající, jen u půdorysů vstupních podlaží chybí prokreslení přilehlého terénu a jeho povrchů, ve výkresu situace pak severka
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 84879