GUTMANOVÁ, D. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Logický, a promyšlený návrh využívající potenciálu konfigurace terénu lokality s výrazným motivem gradace objektů k objektu terasového bytového domu. Celkový architektonický výraz je příjemný a elegantní i přes jistou absenci jemného detailu u navrhovaných objektů. V celkovém hodnocení lze konstatovat vysoce kultivovanou práci, která je profesionální v urbanistickém, architektonickém i grafickém zpracování a přesvědčivě dokládá schopnost autorky obstát v praxi. Současně výrazně oceňuji autorčin příkladný a svědomitý přístup k práci na projektu. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Svědomitý, samostatný a intenzívní přístup k bakalářské práci s výborným časovým rozvrhem.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Františák, Luboš

Tento sympatický minimalistický koncept mohl být lépe prezentován, jeho snaha o úspornost může tento koncept degradovat. Nepříliš dobrá ekonomie projektu měla být vyvážena dokonalým produktem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Minimalistický koncept nabízí komfortní obousměrné silnice uvnitř souboru, ale napojení na ul. Pastviny je zúženo na 3m. Pozemek je podvyužitý, formu nejspíše sociálního bydlení vyvažuje nadstandardní terasový dům. Pěší osa propojuje dvě formální kruhové plochy, dále neupřesněné.
Provozní řešení B Dispozice řadových domů jsou přehledné a provozně čisté. Velmi úsporná schodiště snižují standard domů. Není zde rozlišen koncový dům řadových sekcí. Terasový dům je navržen s prostorovou bezstarostností Privátní prostor terasy řadových domů je v rozporu s obecnou tendencí požadavku soukromého prostoru před vlastními okny, (pokud se nejedná o záměr jasně definované komunity, ale ten zde není zřejmý).
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení popsané v textu je vhodné. V půdorysech a řezech je ale nečitelné. V terasovém domě není jasná návaznost stoupaček mezi 3.a 4.NP a v garáži. Dřevěný obklad tl. 20mm (ve výkresu detailu) je příliš tenký a je třeba upřesnit z jakého je dřeva a úprava povrchu.
Architektonické řešení B Celkem zdařilý přepis inspiračních zdrojů. Minimalistický výraz domů vypadá nejlépe v axonometrii, pohledy jsou schematické a perspektivy mohou odradit.
Formální úroveň D Úsporná forma prezentace vytrhuje jednotlivé domy z kontextu. Tím je znesnadněna čitelnost práce. Chybí celkové výměry bytů.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 84864