ŠÓNOVÁ, M. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Velmi dobrá práce postavená na jednoduchém a čitelném konceptu solitérního, až skulpturálního objektu v zeleni, který svým vlastním tvarováním vytváří vnější a vnitřní líc a tím i artikuluje vnější, veřejný před-prostor a naopak vnitřní, sdílenou zahradu obyvatel domu, a který se zároveň snaží i o kompaktní a efektivní využití parcely. Kultivovaný architektonický výraz návrhu koresponduje s typologickou podstatou návrhu. Svědomitý přístup k práci a analytické zhodnocení potenciálu území dokládá koncepční myšlení autorky a tedy i schopnost obstát v praxi. V celkovém hodnocení také výrazně oceňuji autorčinu intenzívní práci na návrhu. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Velmi svědomitý, samostatný a intenzívní přístup k bakalářské práci s výborným časovým rozvrhem.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Žalmanová, Petra

Architektonická studie obytného souboru nabízí velmi svébytné prostorové řešení daného území,které však vytváří určitou bariéru v pohledech v dané lokalitě a mění tak i měřítko okolní zástavby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Architektonická studie bytového komplexu citlivě reaguje nejen na morfologii terénu, ale i na zvláštní fenomén prostupující architektonickým plánem, který je nazýván „geniem loci“. Je velmi obratně využívána i stávající komunikační síť, na kterou je obytný soubor navázán.
Provozní řešení C Vzhledem k relativně velmi složitému půdorysu objektu, tedy i položení jednotlivých bytových jednotek, mohou vznikat kolizní místa v komunikačním systému, což se týká jednotlivých funkcí nezbytných pro provoz domu – parkování /včetně handicapu/, vertikální a horizontální komunikace /včetně vstupu z ulice, výstupů na terasy atd./, prostupnost objektu jako takového v kolizních situacích /požár, tech. poruchy atd./, úklid kalamitního sněhu …
Technicko konstrukční řešení C Jistě zvoleno na základě znalosti podloží, tedy betonová deska, která je doplněna kombinovanou konstrukcí nadzemních pater.Patrně se při takto navrženém objektu stal předmětem zásadních rozhodnutí systém dilatačních úseků, zásadně se promítajících i do dispozičních řešení bytů. U detailu fasády by snad bylo vhodné důslednější specifikování jednotlivých detailů konstrukce a použitých materiálů.
Architektonické řešení B Architektonická studie sleduje zvláštnosti místa s jistou nekompromisností , což výrazně ovlivňuje celkový výraz souboru obytných objektů. Kompaktní „hmota objektu“ přerušuje „vizuální komunikaci“ prostoru a vytváří jistou bariéru, která velmi těžkopádně reaguje na měřítko stávající zástavby a celému prostoru dává měřítko zcela jiné. Vlastní objekt bytového domu prostupující prostorem nabízí velmi zajímavé možnosti v situování jednotlivých bytů, do jisté míry připomínající „habitat“. Zcela jistě je zdůvodněna funkce jednotlivých bytových jednotek a jejich vzájemná provázanost.
Formální úroveň B Předložená bakalářská práce je zpracována zodpovědně se snahou splnit všechny požadavky na ni kladené. U některých výkresů by snad bylo vhodné zvolit jiné měřítko /detail/ nebo výkresy doplnit např. vrstevnicemi, či vysvětlujícími popiskami , atd. Z některých výkresů není příliš jasná funkce jednotlivých prostorů navržených bytů /snad až příliš schematické vybavení jednotlivých místností a prostorů/.
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 84865