NOVÁKOVÁ, N. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Antonín

Zajímavý koncept, jehož vlastní popis samotný má konceptuální až literární kvalitu. kontrast pohybu obyvatel vůči pohybu vody. Vrstevnice versus spádnice. Tvůrčí uchopení místa. Ne zcela "vytěžené", ne zcela efektně předvedené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 Velmi zaujatý přístup s odpovídající dvákou pracovitosti a ne zcela přesně načasovaným rozvržením objemu práce
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Smejkal, Radovan

Zajímavý a aktuální koncept postavený na kontrastu či spíše doplněním pohybu lidí po vrstevnicích s pohybem vody po spádnici. Velmi efektní téma vody a přírodnosti není náležitě zhodnoceno a vyčerpáno, v některých ohledech zůstává bohužel v poloze ilustrace (flóra na panelu situace).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení - logicky vystavěný koncept tematizující kontrast pohybu lidí po vrstevnici a vody po spádnici - centrální část kolem jezírka by zasloužila větší optické odclonění od zahrádek sousedů, - větší nabídka pobytových ploch by byla vhodná
Provozní řešení - navržené dispozice bytů jsou realistické - vstupních prostory bytových domů by zasloužily větší prosvětlení
Technicko konstrukční řešení -konstrukce jsou zvoleny správně s ohledem na typ objektů - konstrukční řez je svědomitě vypracován, poddimenzované jsou stropní železobetonové desky o tloušťce 15, 16 cm
Architektonické řešení - zajímavá gradace odstínu dřeva i hmot - u architektury domů je patrná schematičnost, stroze pojatému bytovému souboru schází drobnější měřítko vstupů, stříšek, plotů, opěrných zdí, atd
Formální úroveň - práce je zpracována na odpovídající formální úrovni, svědomitě je napsaná Průvodní zpráva včetně vysvětlení některých pojmů
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 84832