JÁNSKY, M. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Antonín

Návrh je příkladně kvalitní ve své okamžité realizovatelnosti, přičemž však neopomíjí kvality lokality ani specifičnost zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Velmi svědomité, iniciativní, se správným rozvržením objemu práce
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Štěrbák, Edvard

Celý projekt je ukázkou erudovaného zvládnutí zadání v intencích soudobého ale přitom kvalitního developerského přístupu s citlivým zohledněním lokality, s kvalitním soukromým i veřejným prostorem, který by si však zasloužil podrobnější diferenciaci vzhledem k definování souboru jako bydlení pro mladé rodiny s dětmi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení - koncept nově definuje výraznou uliční čáru v ulici Uhlířova, jako reakci na stávající alej, nenarušuje však návaznost na stávající strukturu - nadbytečná se jeví pěší trasa skrz dům A, včetně jejího vedení po hraně pozemku
Provozní řešení - výborně je zvládnuto dopravní řešení včetně garáží, oddělení tras pěších - půdorysy jsou řešeny velmi účelně, přiměřené lokalitě - u bytů v domu A se opakuje nevhodně zalomená trasa vstupu
Technicko konstrukční řešení - konstrukce odpovídají účelu objektů - podlaha v suterénu je příliš tenká, základové pasy musí být širší než zdi
Architektonické řešení - architektura je adekvátní situaci i účelu, jasně deklaruje přírodní prvek místa užitím dřevěného obkladu
Formální úroveň - práce je řešena velmi komplexně, grafika je výborná, jasně je znázorněný koncept, druhy domů apod., pečlivost autora dokládá i Průvodní zpráva
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 84830