ZÁRUBOVÁ, V. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Veronika Zárubová vkládá své řešení do racionálního rastru rodinných domů, využívajících výškové profilace terénu k definici dílčích veřejných, polosoukromých i soukromých prostor. Pravidelné střídání hmot jednotlivých objektů autorka akcentuje proměnlivými pásy poloveřejné zeleně, určených ke společné i individuální rekreaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Pečlivý, soustavný s velkou mírou osobního nasazení.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Kunat, Bohuslav

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Z předložené práce je zřejmá snaha o pochopení postavení řešeného území v rámci urbánní struktury města, respektive městské části Brno – Komín. Studentka využívá přirozeně terénní modelace, navrhuje jasnou urbanistickou strukturu zástavby se solitérními rodinnými domy v několika variantách dispozičního řešení podél veřejných prostranství ve formě ulic se zklidněným provozem ústících do hlavního veřejného prostranství ulice Uhlířova. Kladem je velkorysé řešení ploch zeleně jak na soukromých pozemcích, tak v takzvaných „sdílených prostorech“ veřejné zeleně. Připomínka se zde nabízí k absenci jejich vzájemného pěšího propojení podél jižní (přesněji jihovýchodní) hranice řešeného území pro lepší využitelnost a celkovou pěší prostupnost území. Chybí zde rovněž konkrétní způsob využití uvedených ploch (rekreační zázemí obyvatel, zasakování apod.)
Provozní řešení C 0 Uspořádání veřejného prostranství zklidněných ulic s dopravní  a pěší komunikací s pásy veřejné zeleně a s oboustranným rastrem liniové zeleně (zde je škoda, že obdobně není řešeno hlavní veřejné prostranství ulice Uhlířova) s logickým napojením jednotlivých objektů je přehledné bez zjevných rozporů. Dostatečně je navržena kapacita parkovacích stání pro obytnou kapacitu území. Zde není zřejmé rozdělení na stání k rodinným domům a stání veřejná. Zcela chybí způsob řešení nakládání s odpady, či alespoň náznak řešení technické infrastruktury.
Technicko konstrukční řešení B 0 Navržené konstrukční řešení lze považovat za věcně správné. Jen skladba konstrukcí vztažená k rovině řezu vedené okenním otvorem působí v rámci prezentace lehce rušivě. Jsem přesvědčen, že bylo v silách studentky doplnit ještě jeden charakteristický řez pro věcnou správnost.
Architektonické řešení C 0 Architektonický výraz objektů je střízlivý a účelný s velkorysými prosklenými plochami. Vegetační úprava střech podtrhuje důraz na zachování přírodního charakteru lokality v duchu konceptu „setkání se zemí“. Jednoduché, přehledné a logické řešení dispozic ve všech navržených variantách je odvozeno od konkrétního umístění jednotlivých rodinných domů, jejich vzájemné polohy a jejich orientace ke světovým stranám. Osazení objektů vždy o půl podlaží pod a nad veřejné prostranství s příjezdovou komunikací je účelné, neumožňuje však primárně bezbariérový přístup.
Formální úroveň C 0 Kromě chybějících měřítek v situačních výkresech a ve výkresech širších vztahů a mírně zavádějících vizualizací celkového řešení bakalářská práce naplnila požadavky zadání bez dalších zjevných formálních nedostatků.
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 84925