PLÁŠKOVÁ, K. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Šmídek, Petr

Velký čas byl věnován historickým analýzám a urbanním rozborům městské čtvrti, což vyústilo v potvrzení parcely na Pastvinách jako koncové zástavby s charakterem komunitního života. Myšlenka soustavy společných bytových hnízd navázaných na jedinou zklidněnou páteřní komunikaci postupně nabírala pevnější obrysy, až se dostala do podoby devíti přísně ortogonálních seskupení, což se v porovnání s předchozími variantami nejspíše jeví jako racionálnější. Byty s vlastním vstupem ze společného dvora obloženého dřevem si uchovávají původní charakter vystlaného hnízda, zatímco z vnějšku jsou domy bíle omítnuty. Relativně úzké dispozice nabízí dostatečně prosvětlené dispozice od garsonek až po čtyřpokojové byty. V urbanistické struktuře Komína se jedná o novou typologii bydlení vezoucí se na aktuální vlně “Baugruppe“, neboť sousedé si budou mít blíž než, jak jsme tomu doposud zvyklí. Podpoře komunitního bydlení bude sloužit dům nad kaskádovitým zahradami ve východní části pozemku. Přes všechny tyto vzletné myšlenky je s pozemkem zacházeno velmi efektivně: redukce komunikací, osazení na parkovací podnože, intenzivní zástavba (62 bytů, 192 obyvatel, 76 aut) při zachování velkého poměru zatravněných ploch. Projekt Karoliny Pláškové nabízí osvěžující alternativu k metropolitnímu bydlení uprostřed zeleně, jejíž atmosféru by jistě šlo lépe vizuálně ztvárnit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Po obsáhlé historické a urbanistické analýze místa následovalo aplikování studentkou nazvané "teorie hnízd" nabízející komutní život na rozmezí rodinného a bytového domu uprostřed zeleně.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kratochvíl, Jan

Práce vykazuje výborné tvůrčí, koncepční a kontextuální kvality. V několika ohledech však není přesvědčivě dotažená – zejména v řešení povozu a technicko-konstrukčním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A 0 Návrh vnáší do urbanistické struktury Komína zajímavý neotřelý prvek a navazuje na rozmanitost Komínských obytných souborů. Funkční logická koncepce urbanistického řešení vykazuje z mého pohledu jedinou vadu – krajinářskou a provozní neurčitost veřejného prostoru-louky mezi obytnými domy. Dopravní řešení je v situačním výkrese prezentováno neúplně (např. odstavná stání).
Provozní řešení B 0 Zvolená forma shluků rodinných domů bohužel nevyužívá výhod tradičního bytového domu – společných komunikací, a proto se v návrhu nachází až nesnesitelné množství schodišť – ve výsledku horší poměr obslužné a obytné plochy. Schodiště jsou v dispozicích situována nedobře. Půdorysné proporce navržených domů jsou mnohdy minimální, což je vzhledem k rozloze veřejných prostorů nelogické – otázka intenzity využití území. Plocha podzemních garáží není u západních bloků hospodárně využita, návaznost na rodinné domy v nadzemních podlažích je diskomfortní. Absence výtahu vylučuje užívání imobilními osobami, či maminky s kočárky. Do některých obytných místností je možné nahlížet přímo z veřejného prostoru – normativní požadavek na odstupy oken od veřejných prostorů. Zvolená forma shluků rodinných domů bohužel nevyužívá výhod tradičního bytového domu – společných komunikací, a proto se v návrhu nachází až nesnesitelné množství schodišť – ve výsledku horší poměr obslužné a obytné plochy. Schodiště jsou v dispozicích situována nedobře. Půdorysné proporce navržených domů jsou mnohdy minimální, což je vzhledem k rozloze veřejných prostorů nelogické – otázka intenzity využití území. Plocha podzemních garáží není u západních bloků hospodárně využita, návaznost na rodinné domy v nadzemních podlažích je diskomfortní. Absence výtahu vylučuje užívání imobilními osobami, či maminky s kočárky. Do některých obytných místností je možné nahlížet přímo z veřejného prostoru – normativní požadavek na odstupy oken od veřejných prostorů.
Technicko konstrukční řešení B 0 Konstrukční systém je zvolen vhodně. Pasivní standard výplní otvorů s izolačním trojsklem není v souladu s tepelně-izolačními parametry zděných obvodových konstrukcí. Zajímavý motiv plochých střech bez atiky není rozpracován a z přiložených řezů se jeví neuvěřitelně. Výška zábradlí na střešních terasách je nízká. Skladba pochůzí konstrukce na terasách je poddimenzovaná – rektifikační terče atd.
Architektonické řešení A 0 Hmota navržených domů je vhodně členěna vzhledem k funkční náplni. Kombinace omítky a dřevěného obkladu je sémanticky správná. Kompozice fasád je hravá a upomíná na odkaz brněnského rodáka Adolfa Loose. Z předložených pohledů a prostorových zobrazení není architektonický výraz ve všech aspektech zcela zřejmý – návrh je prezentován s důrazem na atmosféru za absence řady neopomenutelných architektonických článků.
Formální úroveň B 0 Předložená výkresová dokumentace odpovídá požadavkům na urbanisticko-architektonickou studii. Legendy místností jsou netradiční a nepoužitelné. Pohledům by prospěla stafáž pro zdůraznění měřítka a celkové oživení. Směry perspektivních pohledů nejsou zvoleny vhodně. Jejich výtvarný výraz vyznívá spíše naivně a nedosahuje požadovaných dovedností absolventa bakalářského studijního programu FA VUT. V dokumentaci zcela chybí popis samostatně stojícího objektu ve svahu na východě území.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 84900