PAVLÍČEK, M. Automatizace technologického projektování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavenka, Bohumil

Stručně v bodech: -některé kapitoly rozboru jsou nevýřečné a zbytečné na př. 2,5 řádová kap.1.7 -na obr.1.1 a 3.1 jsou činnosti nesourodé a je jich samozřejmě více (rozbor - kap. propočet - manipulace - třískové hospodářství není činnost. Při návrhu tř.hospodářství hospodářství dělám stejné činnosti jako u projektování na př. lisovny -ergatičnost neznám snat ergonomičnost -inventarizace metod je pro DP zpracována vcelku dobře. Opět bch zde neuváděl 2,5 řádkové kap.- Met. těžiště.. - jen ty které dále zpracovávám -kap.4 je zpracována vcelku dobře. Po odzkošení programů jsem doporučil zaměřit se na méně činností důkladněji Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Zemčík, Oskar

Uvedená práce obsahuje množství užitečných nástrojů pro automatizaci technologie projektování spojených pomocí html aplikace. Lepšímu hoodnocení brání pouze značně nesouměrné zpracování vlastní práce, která se nachází defakto poze v závěru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12337