KOZOVSKÝ, M. Internetové ovládání modelu pomocí PLC a Raspberry-Pi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hynčica, Ondřej

Student si přinesl zajímavé zadání s praxe. V problematice se orientoval velmi dobře a většinu práce odvedl samostatně, požadavky a postup řešení dostatečně konzultoval. Realizovaný systém může fungovat i v rámci výuky v laboratořích UAMT. Celkově hodnotím přístup a úsilí studenta stupněm výborně/A.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Beran,, Jan

Cílem práce diplomanta bylo navrhnout systém pro vzdálenou správu a monitorování programovatelných automatů. Klíčovým aspektem návrhu jsou kromě cenově konkurenceschopného designu také transparentnost řešení a zmírnění bezpečnostních hrozeb, plynoucích z připojení přes otevřené infrastruktury, na přijatelnou mez. Náročnost práce vzhledem k potřebnému konceptu zabezpečení a komunikaci v heterogenních sítích považuji za vysokou. Podle obsahu předložené práce považuji teoretické znalosti autora za odpovídající. Oblast komunikační bezpečnosti je spíše průměrná. Teoretický rozbor existujících komunikačních řešení a bezpečnostní problematiky je vytvořen poněkud nesystematicky. Očekával bych např. ucelenější analýzu bezpečnostních hrozeb a opodstatnění navrhovaných bezpečnostních řešení. Z hlediska navrhované architektury nejsou příliš jasně dána kritéria výběru řešení. Např. postrádám lepší vysvětlení, proč 3G síť není pro tuto aplikaci vhodná kvůli zpoždění 5 s nebo proč nejsou uvedena další architektury kombinující klady obou analyzovaných. Samotná realizace práce zdokumentovaná v kapitole 6 a zvolený koncept prokazují autorovo nadprůměrné úsilí. Za inovativní považuji využití USB-IP technologie, která úspěšně virtualizuje celou komunikační infrastrukturu. V kapitole chybí základní diagram popisující celou platformu řešení. Ta by zásadním způsobem zvýšila srozumitelnost popisu. Testování popsané v kapitole 7 postrádá motivaci. O čem např. vypovídá závislost přenosové rychlosti převodníku na odezvě celého zařízení? Velmi pozitivně hodnotím množství realizací, které jsou popsány v kapitole 8. Technické řešení práce obsahuje především vlastní realizační prvky a některé zajímavé inovace. Při přebírání informací z dostupných zdrojů jsou tyto náležitě citovány. Zásady dokumentace technické práce byly dodrženy. Na základě náročnosti zadání, svědčí předložená práce a SW balík o velmi dobrých znalostech a dovednostech autora na úrovni diplomanta magisterského studia.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 85551