ADAMCOVÁ, Z. Příprava modelových membrán pro studium jejich interakcí s biopolymery pomocí fluorescenční korelační spektroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Bc. Zuzana Červenková odevzdala práci na velmi vysoké odborné úrovni a její nasazení během zpracovávání komplikovaného tématu je více než příkladné. Studentka uspěla v tématu, které bylo nejen náročné na získání dat, ale především na jejich správnou a objektivní intepretaci. S její prací jsem velmi spokojen a nemám žádné připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Márová, Ivana

Cílem diplomové práce byl vývoj postupů pro přípravu modelových membrán a zavedení vhodných systémů studujících interakci modelové membrány s biopolymerem pomocí pokorčilých fluorescenčních technik. Předložená diplomová práce je zpracována na 70 stranách, má standardní členění a vyvážený rozsah kapitol. Je sepsána jazykově velmi dobře, prakticky bez chyb a překlepů. Teoretická část stručně a výstižně uvádí přehled základních východisek práce, zajímavá je zejména kapitola shrnující současný stav řešené problematiky. Je třeba zdůraznit, že práce řeší nové téma, které vyžaduje poměrně komplikovanou optimalizaci řady postupů s využitím špičkové přístrojové techniky. Experimentální část zahrnuje popis metodických postupů a soubor výsledků s diskusí. Výsledky jsou dobře doloženy obrázky a grafy, opatřeny popisy a většinou i dostatečně a kvalitně diskutovány. K práci mám některé spíše formální připomínky, které jsou uvedeny níže. Seznam literárních odkazů zahrnuje 45 citací, z toho asi polovina odkazuje na aktuální separátní literaturu z posledních 5-10 let. Až na výjimky odpovídá formát citací příslušné normě, bylo by vhodné sjednotit formální úpravu některých citací (př. cit. 19, 36, 38-40). Formální připomínky: - citace je součástí věty, tečka by měla být až za závorkou s číslem citace - str.13, kap.2.4 - nejsou k uvedeným odborným anglickým termínům k dispozici české ekvivalenty? - str.18, obr.10 - chybí citace - str.36 - 38, obrázky 21 - 24 a příslušný text by patřily spíše do výsledků než do metodiky, jedná se o systematické experimenty k optimalizaci analýzy a interpretace dat - str.41, obr.27 - podle měřítka osy x se poměrně obtížně hodnotí velikost a distribuce liposomů - str.59, obr.50 - chybí popis osy x - str.62 dole - co přesně je míněno tvrzeními .."zatíženo obrovskou chybou" nebo ..."značná nejistota výsledků? Uvedené poznámky a připomínky nesnižují výbornou úroveň práce. Práci považuji za vysoce kvalitní po formální i obsahové stránce, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím stupněm "výborně (A)".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 77306