SEHNAL, T. Zjištění vlivu prostředí na hydrataci portlandského cementu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šiler, Pavel

Cílem práce bylo objasnit vliv ošetřování v různém prostředí na hydrataci a mechanické vlastnosti portlandského cementu. Student pracoval po celou dobu samostatně a vždy plnil zadané úkoly. Nedostatek práce vydím zejména v použití literárních zdrojů. Student sice využil velké množství zdrojů (85), ale získané poznatky mohli být obsáhlejší. Rovněž zpracování citací není zcela v pořádku. Je použito několik různých druhů formátování a některé práce se objevují dvakrát (např citace 64 a 69). Také vyhodnocení výsledků mohlo být obsáhlejší. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krátký, Josef

Diplomová práce Bc. Tomáše Sehnala se zabývá vlivem ošetřování v různém prostředí na hydrataci a mechanické vlastnosti portlandského cementu. Teoretická část práce je zaměřena na popis výroby portlandského cementu, mechanismus jeho reakce se záměsovou vodou a vliv složení záměsové vody na průběh hydratace. Vzhledem k zaměření práce v úvodu chybí popis motivace a v teoretické části chybí zaměření na vliv ošetřování na vlastnosti a trvanlivost betonu. Probírané mechanismy dlouhodobé degragace (zbytečně detailní popis karbonatace, popis zpožděné tvorby ettringitu, alkalicko-křemičitanové reakce betonu atd.) jsou uvedeny bez kontextu s ošetřováním na počátku tuhnutí betonu a bez vztahu k dalšímu zaměření práce. V experimentální části práce jsou popsány použíté přístroje a použité postupy práce. Tato kapitola velmi dobře shrnuje použité experimentální postupy - možnou výtkou je nepřítomnost důležité informace o objemu použitého roztoku pro ošetřování vzorků. V následující kapitole jsou shrnuty a analyzovány získané výsledky. Jejich rozsah považuji za úměrný požadavkům na diplomovou práci. Diskuse získaných výsledků je provedena pečlivě a s dostatečnou mírou samostatného uvažování. Z formálního hlediska jsou v práci překlepy a chyby. Práce s literárními odkazy také obsahuje množství chyb. Přes uvedené nedostatky je diplomová práce Bc. Tomáše Sehnala na dostatečné úrovni a prokazuje schopnost studenta shromažďovat experimentální výsledky a následně je vyhodnocovat a vyvozovat z nich přiměřené závěry. Práce svým rozsahem a objemem nashromážděných dat splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Diplomovou práci Bc. Tomáše Sehnala hodnotím celkově známkou B a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84259