ONDRÁŠEK, M. Sběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Petr

Posudek vedoucího hodnotí přístup studenta k řešení, nikoliv výsledek samotný. Cílem diplomové práce „Sběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízení“ byla komplexní úloha zahrnující realizaci laboratorního přípravku včetně měřicího řetězce s akcelerometrem a mikrokontrolérem, bezdrátovou komunikaci mezi přípravkem a mobilním zařízením, komunikaci mezi mobilním zařízením a serverem, na kterém budou implementovány algoritmy pro detekci anomálií a který vygeneruje report zpětně zobrazitelný na mobilním zařízení. Student Bc. Ondrášek se práci věnoval systematicky. Mírné zpoždění vzniklo v zimním semestru, kdy byl studentovi umožněn přístup do laboratoře až koncem listopadu místo původně plánovaného začátku října. Studen pracoval samostatně, konzultace probíhaly věcně, student řešil spíše koncepční otázky týkající se dalších kroků, které navrhoval. Hlavním nedostatkem bylo načasování poslední fáze týkající se srovnání více různých algoritmů pro detekci anomálií. Student věnoval až příliš velké úsilí serverové aplikaci a nestihl implementovat větší počet algoritmů pro detekci anomálií. Nicméně funkčnost poměrně komplexního systému jako celku byla prokázána, přípravek byl již použit studentem Bc. Maláskem pro naměření vlastních dat a do dalšího roku se plánuje využití přípravku ve výuce. Na základě výše uvedencýh faktů hodnotím práci velmi dobře, 87 bodů, B.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Holek, Radovan

Diplomová práce pana Michaela Ondráška se zabývá sběrem dat a detekcí anomálií přes mobilní zařízení. Náročnost práce převyšuje požadavky kladené na diplomovou práci. Zadání obsahuje seznámení se s problematikou detekce anomálií, návrh a realizaci jednoduchého laboratorního přípravku, návrh a realizaci modulů pro měření, sběr a bezdrátový přenos dat, návrh a realizaci serverové části systému pro archivaci, zpracování a vyhodnocení naměřených dat, implementaci vybraných algoritmů pro detekci anomálií a vizualizaci zpracovaných výsledků na mobilním zařízení pracujícím pod operačním systémem Android. Práce je logicky rozvržena do sedmi kapitol a závěru. V první kapitole diplomant popisuje cíle, kterých má být dosaženo. Problematice anomálií je věnována celá druhá kapitola s názvem Teoretický rozbor , kterou je možné považovat za přebranou z různých zdrojů. Na celkem 17.ti stranách je podrobně rozebraná problematika anomálií od typů, způsobů vyhodnocení, extrakce příznaků, používané metody a detekce anomálií. Zde je možné diplomantovi vytknout skromné uvádění odkazů na literaturu. Vlastní návrh systému je stručně uveden v třetí kapitole. Ve čtvrté kapitole je popsána realizace laboratorního přípravku, jeho technický návrh, výběr modulu pro sběr dat, výběr vhodné HW platformy, softwarové řešení a realizace měřícího modulu. Pátá kapitola se zabývá řešením serverové části systému , jsou zde definované požadavky na tuto část a je zde také proveden výběr vhodných technologií a nástrojů pro implementaci požadovaných vlastností. Diplomant v této části práce navrhl a realizoval potřebný datový model a odpovídající objektový návrh. Mobilní aplikaci, která slouží pro bezdrátové ovládání měřícího modulu, odeslání naměřených dat na server a zobrazení zpracovaných výsledků je věnovaná šestá kapitola. Realizované experimenty pro detekci anomálií jsou popsané v sedmé kapitole. Potřebné algoritmy jsou realizované v prostředí MATLAB a také v prostředí RapidMiner. Jak vyplývá z popisu obsahu jednotlivých kapitol, musel diplomant během práce na projektu zvládnout velmi rozsáhlou problematiku, od realizace přípravku přes použití řady vývojových prostředí, platforem a nástrojů. Výsledkem je fungující ucelené systémové řešení, na kterém byly prakticky ověřeny dva experimenty detekce anomálií. Celá práce je sestavena v logické sledu a její vypracování i dosažené výsledky (realizovaný přípravek a fungující celý sytém) svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta. Práci pana Michaela Ondráška hodnotím známkou výborně (A/92 bodů)

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 85074