HANUŠ, I. USB měřicí modul pro virtuální instrumentaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Havránek, Zdeněk

Diplomant měl za úkol nastudovat problematiku univerzálních hardwarových prostředků pro měření a následně navrhnout a realizovat měřicí modul pro virtuální instrumentaci, tedy univerzální hardwarovou měřicí jednotku, kterou by bylo možné připojit k počítači a programovat z prostředí LabVIEW. Diplomová práce navazovala na předchozí semestrální projekt. Diplomant pracoval na diplomové práci samostatně a přiměřeně využíval konzultací tak, jak postupoval ve vývoji hardwarového i softwarového řešení jednotky. Na konzultace se dostavoval vždy připravený a se zaujetím pro danou problematiku. V průběhu realizace se nesetkal se zásadními komplikacemi. Časový harmonogram si rozvrhl zodpovědně, takže se při realizaci ani ověřování vlastností vyvinutého zařízení nedostal do časové tísně. Práci odevzdal bez problémů v řádném termínu. Kladně hodnotím aktivní přístup k řešení práce a zaujetí diplomanta pro danou problematiku včetně snahy porozumět případným drobným komplikacím, které se vždy při praktické realizaci objeví. Bez problémů zvládl nastudovat a využít programovací prostředí LabVIEW pro ověření komunikace s modulem s pomocí diplomantem vytvořených ovladačů, i když neměl před zpracováním této práce s LabVIEW žádné předchozí zkušenosti. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Beneš, Petr

Úkolem diplomanta bylo navrhnout a realizovat USB měřicí modul se SW ovladači pro LabVIEW. Zadání diplomové práce lze hodnotit po stránce odborné i časové jako náročné. Lze konstatovat, že bylo splněno v celém požadovaném rozsahu. Diplomant prokázal dobrou orientaci v problematice, zvolenou koncepci i postup řešení lze považovat za správné. Práce dobře dokumentuje postup řešení, má logickou strukturu a přiměřený rozsah jednotlivých kapitol, odpovídající jejich závažnosti, celkový rozsah textu je 87 stran. V úvodních kapitolách jsou uvedeny výsledky průzkumu trhu s USB DAQ moduly a jsou definovány základní požadované parametry modulu a používané způsoby propojení s LabVIEW. V praktické části je postupně proveden návrh modulu, vysvětlena jeho činnost a popsán vytvořený komunikační protokol a obslužné knihovny. V závěru práce je demonstrována funkčnost modulu ukázkou naměřených průběhů a základních parametrů. Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni, je psána ve slovenštině, a pokud to mohu posoudit, tak obsahuje minimum překlepů a gramatických chyb. Práci lze považovat za původní dílo autora. Výsledkem je funkční modul sběru dat s knihovnou funkcí umožňující jeho jednoduchou implementaci v prostředí LabVIEW. K nedostatkům práce dle mého názoru patří nedostatečně zdokumentované výsledné vlastnosti a parametry modulu. Provedená měření mají spíše demonstrační charakter, viz. např. hodnocení dynamických vlastností modulu slovy „při tomto nastavení už analogové výstupy pomaly prestávajú stíhať“ (str. 66). Hodnotit statickou charakteristiku (str. 73) relativní chybou je zavádějící, vhodnější by bylo stanovit linearitu, příp. přesnost. Není popsáno, jak byla charakteristika měřena. Závěrem mohu konstatovat, že i přes drobné výhrady uvedené výše diplomant projevil inženýrské schopnosti, doporučuji práci k obhajobě a vzhledem k rozsahu provedené práce navrhuji hodnocení A/90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 85554