PIVNIČKA, M. Uživatelské měřicí moduly pro platformu cRIO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Havránek, Zdeněk

Diplomant měl za úkol seznámit se sadou pro vývoj vlastních vstupně/výstupních modulů pro platformu cRIO od firmy National Instruments a následně navrhnout a realizovat vlastní modul pro měření přenosových charakteristik (se dvěma A/D převodníky a jedním D/A převodníkem) a modul pro časovou synchronizaci s využitím integrovaného GPS přijímače. Diplomant pracoval samostatně a konzultací využíval s ohledem na relativní složitost řešení tohoto problému v odpovídající míře. V průběhu praktické realizace modulů se setkal s několika drobnými komplikacemi zapříčiněnými zejména nedostatečnými informacemi výrobců použitých hardwarových komponent (zejména GPS přijímač), ale s vysokým vlastním nasazením všechny tyto komplikace dokázal vyřešit, pouze za pomoci několika konzultací v průběhu realizační fáze. Z výše uvedených důvodů se v závěru sice dostal do mírného časového skluzu, ale zvýšeným úsilím úspěšně dokončil a ověřil oba moduly podle požadavku zadání a je tedy možné konstatovat, že zadání bylo splněno v plném rozsahu. Diplomanta kladně hodnotím zejména za vysoké nasazení při hledání příčiny praktických problémů, se kterými se v průběhu řešení setkal a nakonec vždy dokázal problém identifikovat a i úspěšně vyřešit.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Vágner, Martin

Zadání práce má velkou odbornou i časovou náročnost, protože se jedná o návrh HW i SW, praktickou realizaci a ověření parametrů. Literární rešerše je zaměřena hlavně na produkty firmy National Instruments a v přehledu I/O modulů bych očekával spíše podrobné zaměření na analogové I/O a GPS karty, protože jsou cílem této práce. Princip vývoje uživatelského modulu pomocí vývojového kitu je popsán v dostatečné míře. Detailní informace nejsou poskytnuty kvůli dodržení licenčních podmínek. Nad rámec zadání byla vytvořena karta digitálních vstupů, která je zmíněna v kapitole 3.4. Větší část práce je věnována analogovému vstupně-výstupnímu modulu. Dle zadání byl navržen i realizován modul se dvěma vstupními a jedním výstupním kanálem. Volba převodníků vyhovuje požadavkům na dynamický rozsah i šířku pásma, ale návrh analogového vstupního obvodu není dostatečně vysvětlen a lze nalézt nesrovnalosti ve schématech. Například hodnoty rezistorů R3 až R6 na obr. 29 nesouhlasí s hodnotami rezistorů ve schématu v příloze na straně 78. Dále byl popsán princip GPS systému a navržen i realizován modul s GPS jednotkou. Vlastní návrh karty je rozebrán značně povrchně. Pro všechny moduly byl vytvořen software v LabVIEW. Popis SW pro analogovou kartu je velmi stručný a některé klíčové aspekty (např. časování A/D a D/A převodníků) nejsou z textu zřejmé. Popis SW pro GPS kartu se omezuje na dekódování zprávy NMEA protokolu. Ze zdrojových kódů vyplývá, že princip vývoje ovladačů pro uživatelské moduly nebyl dostatečně pochopen. Student vytvořil základní komunikační bloky pro nové karty. Plnohodnotné ovladače však vyžadují daleko rozsáhlejší softwarové řešení, které pro dvě karty pravděpodobně překračuje rozsah jedné diplomové práce. Pro analogovou kartu byly naměřeny výstupní a vstupní charakteristiky. Dále byly změřeny vzorkovací frekvence v různých módech, ale měření postrádá hlubší vyhodnocení. V textu chybí demonstrace vlastností GPS modulu. Členění dokumentu má logickou strukturu a návaznost. Student v dostatečné míře využívá odkazy na literaturu, uvádí zdroje převzatých obrázků a seznam literatury má odpovídající formát. Po formální stránce obsahuje práce řadu gramatických chyb či překlepů. Praktická část je psána v první osobě. Na schématech se překrývají popisy a názvy součástek. Tyto chyby zbytečně snižují výsledek odvedeného úsilí.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 85557