MAREK, J. Fotokatalytický rozklad vody oxidovými polovodiči modifikovanými grafenem/grafenoxidem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Cihlář, Jaroslav

Diplomant Jiří Marek, Bc. vypracoval diplomovou práci „Fotokatalytický rozklad vody oxidovými polovodiči modifikovanými grafenem/grafenoxidem“v laboratořích ÚMVI, na odboru keramiky a polymerů. Práce byla zaměřena především na syntézu bifázového TiO2, mechanochemickou syntézu grafenu a na chemickou syntézu grafenoxidu. Součástí práce bylo také studium struktury připravených materiálů a hodnocení jejich fotokatalytické aktivity při fotolýze vody. Diplomant v rámci diplomové práce prostudoval tematicky blízké publikace, provedl časově náročné experimenty a zpracoval výsledky i diskusi do kvalitní diplomové práce. Nejen výsledky jeho práce, ale i přístup k řešení problému a jeho pracovní aktivitu hodnotím pozitivně. Jiří Marek, Bc. byl aktivní, pracovitý a manuálně zručný diplomant. V průběhu práce si rozšiřoval své praktické znalosti, takže dobře zvládl experimentální i teoretické požadavky, které musel splnit při řešení své diplomové práce. Má všechny předpoklady ukončit úspěšně své magisterské studium.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čáslavský, Josef

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou, která je z hlediska technologie ochrany životního prostředí vysoce aktuální. Práce má přiměřený rozsah 60 stran, její struktura je standardní – po úvodu následuje teoretická část, ve které jsou popsány teoretické základy fotokatalýzy, vlastnosti oxidu titaničitého, grafenu a polovodičových materiálů modifikovaných grafenem. Poté jsou definovány cíle práce, v experimentální části jsou sumarizovány použité postupy, získané výsledky jsou dále diskutovány a v závěru shrnuty. Rozsah jednotlivých kapitol je přiměřený a vyvážený. Z pohledu jazykového lze autora pochválit za velmi slušnou úroveň, práce je sepsána jazykem čtivým. Autor se nevyvaroval několika prohřešků vůči mateřštině (např. na str. 7: „fotoabsorbce“ – obdobná chyba se vyskytuje v následujícím textu ještě vícekrát; na str. 27 „koncertovaná“ kyselina sírová). Z pohledu názvoslovného bych vytkl nesprávné psaní názvů „methyl-“, „ethyl- “, „methanol“, „ethanol“ a podobně – zde by autor měl vědět, že tyto názvy se píšou s písmenem „h“ a ne bez něj, kteroužto variantu zásadně používá v celé práci. Na str. 15 (a pak v následujícím textu) autor používá poněkud neobratných formulací „od shora dolů“ a „od spodu nahoru“. Doporučoval bych inspirovat se v proteomice, kde se používají termíny „shora dolů“ a „zdola nahoru“. Několikrát se autor dopustil prohřešku zvaného anakolut neboli vyšinutí z větné vazby (str. 28, 46, 47, 48, 49, 50). Názvy chemikálií netřeba psát s počátečním velkým písmenem – nejedná se o vlastní jména (viz např. Argon na str. 24). Grafický symbol použitý pro vratnou reakci není zrovna nejvhodnější (str. 25, rovnice 6 – 8). Dosti nešťastně je formátován seznam citované literatury, který působí dojmem nepřehledného chuchvalce textu, kde lze dost obtížně nalézt místo, kde daná citace začíná a kde končí. Lze zde rovněž nalézt několik prohřešků proti zásadám ISO-690, autor v této kapitole neuznává indexy a exponenty a v některých případech i odděluje číslovku zakončující chemický vzorec od tohoto vzorce mezerou. U citace [14] překvapuje složení autorského kolektivu, u citace [53] rovněž. Citace [78] je pravděpodobně neúplná. Významnějším formálním nedostatkem je nesprávné používání jednotek, resp. operátorů v těchto jednotkách (viz Tab. 15 a další). Zde je zapotřebí mít na paměti, že pokud se ve fyzikální jednotce potkají operátory stejné úrovně (např, násobení a dělení), pak se daný záznam vyhodnocuje zleva doprava a tudíž jsou tyto jednotky v uvedených tabulkách interpretovány nesprávně. Nadto působí neesteticky, když v jedné tabulce jsou v jednom sloupci používány jednotky využívající exponentů a hned vedle jednotky s násobením a dělením. Při celkovém hodnocení předložené práce je třeba vyzvednout její nesporné kvality a přínosy, které výrazným způsobem převyšují připomínky víceméně formálního charakteru uvedené v předchozím textu. Proto tuto práci k obhajobě doporučuji a hodnotím stupně výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 77526