CHOLASTA, L. Měření a porovnání jízdních parametrů vozidel v různých jízdních režimech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vémola, Aleš

Diplomant splnil vyčerpávajícím způsobem zadání,provedl popis principů jízdních manévrů a jejich měření, provedl vlastní experimentální měření a vyvodil získané výsledky, ze kterých odvodil odpovídající závěry. Získané výsledky budou sloužit znalcům při analýze silničních nehod, při hodnocení jízdy před nehodou, podobná práce nebyla dosud zpracována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomant jednoznačně a velmi kvalitně splnil cíle i rozsah zadání práce.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Diplomant prokázal, že si během studia osvojil teoretické znalosti a na zvoleném tématu práce prokázal schopnost jejich praktické aplikace.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Úroveň zpracování analytické části práce je na výborné úrovni.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň práce je na vysoké odborné úrovni, obsahuje mj. experimentlní měření a velmi správné vyhodnocení získaných výsledků.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Výsledky práce jsou neocenitelným přínosem pro praxi při analýze silničních nehod, dosud bodobná srovnání mezi jízdou cestovních a soutěžních vozidel nebyla provedena.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 A Práce s litetaturou, její přehled je uveden v souladu uvedenou normou, u některých obrázků zřejmě chybí odkaz na zdroj, zřejmě internetové stránky, které jsou obsahem použitých zdrojů.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Zpracované diplomová práce je přehledně editovaná, text, grafy, tabulky a odborná terminologie je na výborné úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krejčíř, Pavel

Předložená práce je krátká, rozsahem jednoznačně splňuje požadavky na práce diplomové. Vlastní zpracování je na rozsáhlé úrovni, k formálnímu zpracování a obsahu nelze mít připomínek. Výsledky experimentu lze využít ve znalecké praxi při analýze dopravních nehod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Autor rozsáhlé diplomové práce se na 48 stranách odborného textu věnuje významu jízdních zkoušek vozidel a způsobům měření jízdních parametrů vozidel. Na dalších 14 stranách a v 15 přílohách popisuje podmínky a způsoby provádění experimentu, jeho vyhodnocení a uvedení výsledků. Lze konstatovat, že obsah výše uvedených statí plně pokrývá oblast předmětné problematiky.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Diplomant jednoznačně volil správný způsob řešení zadaného úkolu, popsal metodiku jízdních zkoušek vozidel, popsal způsoby měření jejich jízdních parametrů a při provádění experimentu pak uvedené vhodně a správně využil.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Předložená diplomová práce je velmi dobré úrovně, teoretická část je dostatek obsáhlá, aby daná problematika byla dostatečně objasněna ve vztahu k následně prováděnému experimentu.
Obtížnost a správnost řešení A Zde je nutno zejména vyzvednout provedení experimentu velmi náročného na organizaci, zajištění zkušebních úseků, zúčastněných vozidel a řidičů a měřících aparatur.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Výsledků experimentu lze vhodně využít pro znaleckou praxi v oblasti analýzy dopravních nehod. Srovnání jízdních parametrů cestovního automobilu a závodního speciálu na stejné zkušební trati nebylo dosud v ČR prováděno.
Odborná jazyková úroveň A Předložená práce je jazykově čistá, odborná terminologie bezchybná.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Po formální stránce je práce vzorová, text vhodně obrazově doplněn, grafické zpracování výsledků experimentu názorné a přehledné.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24782