ŠOBICH, V. Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rusín, Tomáš

Diplomant prokázal během účasti na ateliérových konzultacích dostatečné znalosti v oboru. Intenzivně se zabýval urbanistickou a historickou strukturou řešeného místa a analýzou budoucího obsahu objektu. Z této analýzy vygeneroval jednoduchou formu objektu s výrazným řešením vložené formy sálu. Tento velmi náročný a složitý motiv se projevil jako nosný a pro formu sálu vhodný. Dispozice jsou zvládnuty a jsou přehledné a funkčně čisté. Konstrukční řešení je logické. Fasády jsou úměrné místu a formálně vyhovující. Grafika práce je přehledná a čitelná. Diplomant svým celoročním poctivým přístupem k práci i výslednou prací prokázal schopnosti, opravňující jej předstoupit před diplomovou komisi, práci obhájit s nejvyšším ohodnocením a stát se tak architektem. Otázky a náměty k obhajobě: Jakým způsobem je řešena akustika sálu ? Jaké je materiálové řešení interiéru a exteriéru sálu ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vágner, Lukáš

Polyfunkční komplex filharmonie bude dobře realizovatelný, posluchač splnil dobře zadání, a prokázal zvládnutí základních problémů profese. Autor se v bromlematice místa dobře zorientoval, práce je přehledná, srozumitelná a graficky na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Provozní řešení B Autor navrhl tři podzemní patra, sloužící k parkování a technickému zázemí, čtyři nadzemní a páté uskočené patro, reagující na objemové řešení sálu. Diskutabilním prvkem je jediný možný nástup do foyer řešený centrální rampou do úrovně druhého nadzemního podlaží vůči ulicím Besední a Veselé.
Urbanistické řešení A Návrh jednoznačně plní dané zadání. Autorův koncept navrženého sálu a jeho souvisejících provozních funkcí silně ovlivňuje celkový objem budovy v území, nicméně se podařilo uzavřít rozestavěný blok domů a vytvořit tak kompaktní část. Patřičnou analýzu by si zasloužilo dopravní řešení a jeho návaznosti a dopad na okolí.
Architektonické řešení A Celkový objem stavby působí velice kompaktně, jednotlivé fasády jsou architektonicky přijatelné a symetricky přísné. Fasáda je, i díky použitému materiálu – zavěšeným kamenným obkladem světlého odstínu a pohledového betonu, jednotná a pravidelná. Celkově objekt působí velmi příznivě a klidným dojmem, podporující jeho samotnou funkci.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení je i přes složitost půdorysu jasné a v praxi skutečně použitelné. Detail fasády je zpracován schematicky, jednotlivé konstrukční prvky jsou správné a autor prokázal přehled a znalosti ve zvolené skladbě obvodového pláště navrženého objektu. Více problematické se zdá konstrukční vynešení skleněných fixních tabulí.
Formální úroveň A Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje dobrým zpracováním, je přehledné a srozumitelné. Celkově je možné práci hodnotit jako velmi zdařilou. Zákresy do fotografií a 3 D pohledy jsou kvalitní.
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 84704