FRANCŮ, J. Radnice Brno – Sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Autor diplomové práce Jan Franců poměrně dlouho hledal koncept zasazení vlastní stavby do urbanistického konceptu, respektive roli této stavby v daném prostoru náměstí. Přestože je schopen velmi pečlivé práce a velkého soustředění, občas se ztrácí v řešení detailů, či v danou chvíli méně podstatných problémů. Díky tomu dle mého názoru není projekt úplně dotažen z hlediska měřítka a zasazení stavby do veřejného prostranství, i když v jiných dílčích částech vykazuje velkou propracovanost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 zodpovědný, pracovitý
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Pechman, Tomáš

Architektonický návrh s přehlednou filozofií a snahou o provázání exteriéru s interiérem. Práce autora dokládá jeho schopnost uplatnit se v profesi architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Dle nové urbanistické koncepce je objekt radnice umístěn do jednoznačně funkčně i prostorově definovaného území. Vlastní urbanistické řešení umístění radnice není příliš přesvědčivé, především umístění nadzemní části budovy a vlastní zdůvodnění její velikosti a orientace.
Architektonické řešení C Návrh se snaží o přirozené propojení exteriéru s interiérem a to příjemnou formou přizvednutého otevírajícího se náměstí v jeho nároží. Pod plochou náměstí je umístěna část nejfrekventovanějších provozů radnice. Z plochy náměstí pak vyrůstá budova s provozy s menším množstvím frekvence návštěvníků ovšem s většími nároky na denní osvětlení. Tento objem se pak stává dominantou náměstí. Vlastní zvedající se plocha náměstí vytváří přirozenou vyhlídku na centrum Brna.
Provozní řešení D Dispoziční řešení popisuje a pracuje s přehlednou filozofií potřeb návštěvníku radnice. Do vlastního řešení se však tato filozofie už příliš nepropisuje. Otevřenost provozu začíná a bohužel končí u informačního pultu, dále již nastupuje schodiště a teprve další provozy, které jsou pro provoz radnice zásadní. I přes to, že se jedná o vizi lepšího fungování vztahu mezi úředníky a občany, bez zbytečného papírování, není v dispozicích příliš pomatováno na prostory příručního skladování a zázemí.
Technicko konstrukční řešení A Vlastní konstrukční řešení je bez výhrad. Značné nároky na konstrukci budou vykazovat velké rozteče podpor pod šikmou deskou náměstí.
Formální úroveň B Grafické zpracování je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 84573