HAVRÁNEK, J. Koncepce jednotlivých kategorií letounů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zablatzký, Jiří

Bakalářská práce se zabývá koncepcemi jednotlivých kategorií letounů. Práce je rozdělena do 6 ucelených kapitol, ve kterých student popisuje vlastnosti, klady a zápory jednotlivých koncepcí letounu. V závěru je celá problematika shrnuta a student v ní komentuje své poznatky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jebáček, Ivo

Celkově práce působí uceleným dojmem a plní požadavky zadání. Rovněž je i logicky uspořádaná s dobrou grafickou i jazykovou úpravou. Na straně 6, kapitola 2. bych raději volil jinou, třeba grafickou formu přehledu koncepcí letounů, než strohý výpis možností geometrického uspořádání. V dalších kapitolách jsou pro danou kategorii uvedeny a popsány nejpoužívanější koncepce letounů s poukazem na několik odlišných typů. Celkově v práci chybí vlastní úsudek nebo vyhodnocení získaných zkušeností. Takto není zcela zřejmé proč v té či oné kategorii dominuje právě jedna koncepce. Tento závěr je však možné vyčíst z textu. Kapitola 3.6, která okrajově popisuje bojové letouny nemá v této práci dle mého názoru místo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 38330