JANČA, M. Stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šiler, Pavel

Cílem této bakalářské práce bylo najít vhodný způsob analýzy žáruvzdorných materiálů. pro tuto analýzu bylo potřeba nejenom naučit se ovládat vybraný přístroj (XRF spektrometr), ale také vypracovat vhodnou metodiku analýzy. Zadání prace student splnil v plné míře. Po celou dobu pracoval student samostatně, spolehlivě a plně využíval možností konzultací. Takto vypracovaná práce má potenciál k praktickému použití při analýze žáruvzdorných materiálů. Z výsledků je možné také jednoznačně ukázat jakou přesnost je při jakém stanovení možno docílit, což má vliv zejména na cenu při zakázkovém měření. Práce je pro názornost doplněna velkým množstvím tabulek a jsou uvedeny také získané kalibrační křivky. největším nedostatkem práce je malé množství odkazů z odborných časopisů. To však není způsobeno špatnou rešeršní činností, ale velmi malým množstvím publikací zpracovaných na podobné téma. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolářová, Iva

Student se ve své práci zabýval nalezením vhodného způsobu pro analýzu žáruvzdorných materiálů pomocí rentgenové fluorescence. V teoretické části student velmi stručně shrnul žáruvzduvzdorné materiály. Tato kapitola by měla být obsáhlejší vzhledem k tématu práce a měla by obsahovat i problematiku složení těchto matriálu vztaženou k použité instrumentální metodě. Dále se student velmi podrobně zabývat rentgenovou fluorescenční spektrometrií. Zde popsal jak samotnou metodu, tak i jednotlivé části přístroje. V experimentální části byla stručně a dostatečně popsána metodika měření. Část s výsledky měření je velmi obsáhlá a svědčí o velkém počtu naměřených dat. Výsledky jsou dobře graficky zpracovány, jen u grafů 1 - 10 nerozumím použití spojnicového grafu. Interpretace a diskuse k jednotlivým měřením by mohla být obsáhlejší. Závěr práce je obsáhlý a popisuje zjištěné výsledky. Práce popisuje velmi přínosné výsledky ke kalibraci přístroje XENEMATRICS EX-6600 SSD při měření žárovzdurných materiálů. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Úroveň jazykového zpracování B
Využití literatury a její citace A
Závěry práce a jejich formulace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84258