PUKL, M. Soustavy řízení vrtulníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zablatzký, Jiří

Bakalářská práce na téma "Soustavy řízení vrtulníků" je rozdělena do 5 kapitol. V nich student shrnuje základní principy letu vrtulníků a jejich systémy řízení.Práce splňuje požadované zadání a doporučuji ji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaněk, František

Práce obsahuje v souladu s jejím zadáním a stanovenými cíli přehled principů řízení vrtulníků. Je logicky a přehledně členěná, doplněná řadou schémat. Bylo by pozitivní, kdyby se autor práce touto problematikou zabýval i nadále. Práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38331