KOČÍ, T. Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Kompozice tří objemů artikulovaných plochami vody a centrálního prostoru je základní hodnotou projektu. Několik etap vedlo k tomuto řešení definovaného na základě kritických diskusí a přípravných studií na témata parku, prostředí lázní a funkčních vztahů. Organizace vnitřních prostorů je přísně racionální, typologie jednotlivých prostorů dávají možnosti vztahů k okolí průhledy a osvětlením v tomto organizovaném a racionálním území. Charakter parku je v měřítku území volně definovaný hrou pěšin, stromů a zatravněných prostorů. Další etapou vývoje je upřesnění charakteru a vztahů v prostředí atmosféry lázní jako základního tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Hledání základního konceptu vyžadovalo trpělivý přístup k základním otázkám charakteru lázní, vztahů programu a území - parku. Výsledné řešení je volbou založené na konečné usilovné práci vzhledem k základním hodnotám definovaným autorkou od počátku studia na tématu lázní a jejich území.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Křikavová, Iva

Citlivé řešení s nejasnými momenty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Návrh v území parku je spletité spojení tří nových domů lázní, dvou stávajících domů, parkovišť s jejich komunikacemi, cestičkami, trávou a stromy parku. Vše však působí tak trochu nahodile. Nové tři domy mají hlavní vstupy ze společné platformy, natáčí se k sobě, chápeme je společně. Nová budova hotelu je nelogicky nejvíc vzdálená té stávající. Nejasná poloha a tvar venkovních bazénů. Projekt příliš nespolupracuje s rotundou.
Architektonické řešení C Koncept je založen na principu rozdělení funkcí veřejných lázní, wellness, léčebných lázní a hotelu do tří budov, které jsou solitéry v parku, zároveň tvoří celek, důležitá je pro autorku spíše jejich obsluha než samotný park. Fasády evokují více školu než lázně.
Provozní řešení B Řešení je jasné, autorka našla jasnou odpověď na to, jak se chce v jednotlivých budovách pohybovat. Recepce a hlavní vstupy orientovány do společné venkovní platformy. V tomto projektu se objevuje zbytečně velká snaha o úsporu místa, která se projevuje například v minimálním prostoru kolem bazénu v interiéru.
Technicko konstrukční řešení A Základní řešení je jasné, některé detaily by bylo potřeba dořešit.
Formální úroveň C Je dobrá. Škoda, že chybí schémata, zobrazení hmotového řešení, vysvětlující text.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 84524