KLAPIL, O. Fuzzy systémy s netradičními antecedenty fuzzy pravidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Zadání diplomové práce studenta Bc. Ondřeje Klapila bylo jak po stránce odborné tak i časové středně náročné, ale vyžadovalo od diplomanta značnou samostatnou aktivitu. Podle mého názoru diplomant nevyužíval konzultací odpovídajícím způsobem. Dne 29. 1. 2015 proběhla elektronická konzultace, jejímž výsledkem bylo upřesnění zadání diplomové práce. Jediná osobní konzultace se uskutečnila 6. 5. 2015, následně 18. 5. 2015 diplomant práci odevzdal. Usuzuji proto, že také pracovní úsilí diplomanta odpovídalo této četnosti konzultací. Ke cti diplomanta slouží to, že si iniciativně a samostatně opatřil soubory testovacích dat, na kterých prověřoval analyzovanou metodu. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji klasifikaci „dostatečně“, a to ve výši 55 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Honzík, Petr

Viz soubor pdf.

Navrhovaná známka
F
Body
48

Otázky

eVSKP id 84798