HÁK, D. Sběr a vyhodnocování dat z testovacích stanic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Zadání diplomové práce je z externího pracoviště Automotive Lighting s.r.o. Jihlava, konzultantem byl Ing. Martin Dovica. Úkolem diplomanta bylo navrhnout a realizovat databázi pro ukládání naměřených zdrojových dat z testování LED Modulů předních světlometů a následně vytvořit webovou aplikaci, která umožní zobrazování trendů analyzovaných dat do požadovaných formátů. Součástí zadání diplomové práce byla rovněž realizace automatické korekce testovaných parametrů. Komunikace s diplomantem probíhala především elektronickou formou, ústní konzultace byly až v závěrečné fázi řešení, kdy diplomant měl připravené konkrétní dotazy. Diplomant se nedostal během řešení do časové tísně, diplomovou práci odevzdal v řádném termínu. Diplomant se v problematice velmi dobře orientuje, má přehled o testovacích procedurách LED Modulů a při popisech testovacích postupů a zpracování zdrojových dat volí správné odborné termíny. Menší výhrady mám k interpretaci dosažených výsledků v písemné podobě, zejména ke kvalitě obrázků a provedení grafických závislostí. Kladně hodnotím bezproblémovou komunikaci a zodpovědný přístup k řešení zadaných úkolů.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Křivský, Radek

Oceňuji především návrh technického řešení celého software, příjemné uživatelské rozhraní a velmi přehledný grafický výstup. Funkčnost aplikace byla ověřena jejím testováním za použití skutečně naměřených dat. Jsem si jist, že tato aplikace bude velkým přínosem pro analýzu naměřených dat při testování LED Modulů ve společnosti Automotive Lighting. Nicméně, nemohu se ubránit poněkud rozpačitému dojmu z textu této diplomové práce. Použitý styl jazyka, dle mého názoru, není vhodný pro popis technického problému. Dále text obsahuje kapitoly (3.1, 4.1, 5.1 a 6.1) popisující obecně známé skutečnosti, které považuji za nadbytečné zde uvádět. Pro popis software je vhodné použít graf, což kromě kapitoly popisující návrh ER diagramu, v práci postrádám.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 85114