KULHÁNEK, Z. Aktivity živých buněk pro zachování homeostázy z mechanického hlediska - rešerše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Stanislav

Student přistoupil k řešení práce samostatně a pracoval na ni aktivně přes půl roku. Cíle práce byly splněny výborně. Rozsah rešerše je na vynikající úrovni, drobné nedostatky lze najít při popisu jednotlivých metod měření mechanických vlastností buněk, což je ale dáno tím, že rešerše je zde z velké části prováděna na aktuálně publikovaných vědeckých článcích. Popis buňky, jehož znalost je důležitá pro pochopení souvislostí mezi mechanickým namáháním a biologickou odezvou buňky, byl také zvládnut na výbornou a bez výhrad schválen i osloveným biologem. Zvládnutí této části vyžadovalo po studentovi dostudovat spoustu věcí samostatně, protože tyto informace se na naší fakultě nevyučují. Celkový dojem z práce bohužel lehce kalí odkazy na neexistující kapitoly (např. v kap. 3.1.3 nebo 3.2.7.2), způsobené přepisováním částí práce a také nekonzistentnost v odkazech na literaturu (kap. 5). Přes tyto drobnosti se jedná o vynikající práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fuis, Vladimír

Bakalářská práce se zabývá rešerší týkající se aktivity živých buněk pro zachování homeostázy z mechanického hlediska, ke které diplomant využil celkem 31 zdrojů, jak publikačních tak i internetových. Tyto zdroje byly vhodně vybrány tak, aby byly splněny cíle práce, které jsou tři. Popis složení buňky, který je rozebrán na 15-ti stránkách práce, popis metod měření mechanických vlastností buněk je prezentován na 16-ti stránkách a popisu reakce buněk na vnější mechanický podnět je věnována pouze jedna stránka, což ukazuje na určitou nevyváženost práce. Souhrnně lze však konstatovat, že cíle práce splněny byly. Poněvadž se jedná o rešeršní práci, jejímž výstupem je popis „něčeho“, je obtížné práci hodnotit z hlediska postupu, adekvátnosti použitých metod, schopnosti interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry a využitelnosti výsledků v praxi, jak to požaduje formulář na hodnocení práce. Z formálního hlediska je práce napsaná pečlivě s minimem překlepů, ikdyž v zadání práce se jeden vyskytuje. Pouřité obrázky jsou názorné, ale v některých případech by mohly být kvalitnější (nečitelnost textu, např. obr. 11).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37484