POKORNÝ, V. Způsoby odlučování vlhkosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Student pracoval po celou dobu samostatně s minimem konzultací, což se na kvalitě práce nijak neprojevilo. Informace obsažené v práci naplnily mé očekávání a cíle práce tak považuji za splněné. Práci doporučuji k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pešek, Martin

Tato práce seznamuje autora se způsoby odlučování vlhkosti. Práce je zpracována pěkně a srozumitelně, ale autor se nevyvaroval drobných překlepů a gramatických chyb. Grafická úprava je na dobré úrovni. Cíle bakalářské práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38348