VANĚK, M. Využití vybraných fluorescenčních technik k charakterizaci mikrobiálních buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Předložená bakalářská práce je zaměřena na využití pokročilých fluorescenčních technik k analýze metabolitů několika druhů karotenogenních kvasinek. Práce přináší celou řadu nových originálních výsledků a postupů. Bakalář přistupoval k práci nebývale tvůrčím způsobem, s vlastní invencí a zcela samostatně. Bakalář pracoval v laboratoři experimentálně od 1.ročníku studia. Většinu času věnoval práci s karotenogenními kvasinkami. Před řešením samotného tématu bakalářské práce se věnoval kultivačním technikám a biotechnologii, ale také buněčným technikám. Postupně se jeho zájem vyhranil směrem k instumentálním technikám a interpretaci nových a neobvyklých výsledků. Pomocí průtokové cytometrie ověřil metodu rychlé kvantifikace karotenoidů s využitím autofluorescence pigmentů. Dokázal si poradit i s pokročilými fluorescenčními technikami, jako je laserová skenovací konfokální mikroskopie a fluorescenční spektroskopie objektů s různou dobou života fluoreskujících částic. Tyto techniky využil ke sledování živých buněk kvasinek za účelem lokalizace karotenoidů a lipidů v buňce. Prokázal, že karotenoidy se akumulují v intracelulárních lipidických granulích. Bakalář zpracoval nadstandardní práci vysoce přesahující kvalitou, rozsahem a náročností experimentů úroveň běžných bakalářských prací. Jeho naprosto samostatný a tvůrčí přístup k práci včetně průběžné konfrontace poznatků s literaturou je mimořádný. Stanovené cíle práce byly nejen splněny, ale v řadě ohledů významně překročeny. Dílčí výsledky již byly prezentovány na mezinárodní konferenci a budou využity i v dalších studiích. Vzhledem k uvedeným skutečnostem plně doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm "výborně (A)".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pekař, Miloslav

Bakalářská práce přináší bohatý experimentální materiál z oblasti charakterizace karotenogenních kvasinek fluorescenčními technikami. Zvládnutí ne jednoduchých experimentálních technik a rozsah získaných dat je na bakalářskou úroveň obdivuhodný. Výsledky práce otevírají nové otázky a nové výzkumné směry v dané problematice a ukazují, na co je potřeba zaměřit další bádání, aby byl plněn využit potenciál použitých technik. Student prokazuje schopnost nejen nasbírat potřebná data, ale i zamyslet se nad jejich významem, úplností i problémy spojenými s daným stavem experimentování. Vlastní experimentální části pochopitelně předchází všeobecný a teoretický úvod, napsaný stručně a pěkným slohem, prokazující autorovu schopnost orientovat se v literatuře a vyhmátnout podstatné údaje pro jeho vlastní práci. Byť se občas vyskytnou překlepy a gramatické chyby, je jich opravdu málo; uvádím jen docela kuriózní acetón (str. 22). Z formálního hlediska bych se kriticky vyjádřil k umístění obrázku s anglickým textem v textu českém (obr. 7 na str. 14), dále k tomu, že čtenáři není moc jasné, co přesně znamenají čísla veličiny FL1 na obrázku na str. 27 a zda opravdu nemají žádnou jednotku (z pozdějšího textu se jeví, že to bude nějaká intenzita záření). Na str. 35 by chtělo přímo vysvětlit, co znamená uvedené označení filtrů. Pozornost čtenáře je zkoušena alternujícím používáním jednotek nano- a pikosekund u dob života fluorescence; patrně jde o snahu nepoužívat příliš velká čísla, nicméně je pak zase nutno použít (malá) desetinná čísla. Pro čtenáře by bylo příjemnější usadit se zřejmě na pikosekundách. Lineární trend na grafu 3 (str. 28) zjevně jeden bod narušuje, parametr "čtverec R" to není schopen dost dobře postihnout. Korelace je zřejmá, pokud by šlo o něco jako sestrojení kalibrační závislosti, chtělo by to podrobnější regresní diagnostiku. V práci jsem nenašel údaje o počtu opakování měření a jejich reprodukovatelnosti. Zmíněné nedostatky přirozeně patří k učení se. Celkový dojem z práce dává vysokou naději, že se z nich student rychle a správně poučí. Závěrem jen zopakuji úvodní konstatování - bakalářská práce beze zbytku naplňuje (lépe řečeno přeplňuje) očekávání i požadavky kladené na tento typ prací jak obecně, tak i jejím konkrétním zadáním. S klidným svědomím i potěšením ji lze doporučit k ohajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 77320