TEPLÍČKOVÁ, J. STRATEGIE OBNOVY A REVITALIZACE ŽIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Výběr tématu revitalizace Židovské čtvrti v Třebíči v sobě skrývá nesnadný úkol. Dlouhodobě se nedaří tuto část města oživit, přesto, že je památkou UNESCO. Příčiny zatím neúspěšné revitalizace jsou mimo rámec standardních urbanistických a architektonických úkolů. V teoretické a analytické přípravě k úkolům diplomové práce získala diplomantka značné množství hodnotných poznatků a informací. V presentaci výsledku odevzdané diplomové práce však tento vědomostní potenciál není dostatečně využit. Význam vybraných fragmentů, zvolených impulzních bodů důležitých pro naplňování navržené strategie (v zásadě správné) zůstal skryt ve strohých prostorových zobrazeních i použitých symbolech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 snaživá a pracovitá, málo samostatná při rozhodování, málo kreativní
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Zíka, Vratislav

Diplomové práce se zaměřuje na strategii obnovy židovské čtvrti. Vzhledem k teoretickému obsahu tak ilustruje odborné schopnosti autorky jen částečně. To by samo o sobě nemuselo být problémem, práce však bohužel postrádá hlubší porozumění problému. Toretická část je v podstatě jen zopakováním obecně známých, nebo snadnou dohledatelných informací o taktickém urbanismu bez vlastního přínosu, nebo invence. Předložené referenční příklady jsou zcela beze změny, nebo přizpůsobení místním podmínkám, aplikovány na řešené území. Zatímco specifické problémy, podminky, charakter i potenciál konkrétní zvolené lokality jsou zcela ignorovány. V prostředí tak silně nabitém historickým a kulturním odkazem, které je mezinárodně uznané a prezentované, působí navrhované podněty a zásahy nepřesvědčivě a povrchně. Naopak klíčové otázky revitalizace vyčleněné historické čtvrti, jako jsou pracovní příležitosti, konfort bydlení a služeb, image čtvrti, dopravní zatížení, turismus, zlepšení fyzického obrazu místa při zachování historického charakteru atd. jsou přehlíženy. Přitom by bylo možné při důkladné analýze lokality zmapovat např. model obytné čtvrti s centralizovaným parkováním, provozem pěší zóny, překonámí a zlidštění protipovodňových bariér, vytypovat a popsat místní architektonické zvláštnosti a definovat Genia loci - jako soubor místně specifických klimatických, materiálových a historických podmínek pro výstavbu a život - ne jako synonymum pro "místní atmosféru" ve smyslu líbí/nelíbí, jak je v textu tento termín opakovaně mylně používán.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Předmětem návrhu je strategie obnovy Židovské čtvrti, takže těžiště práce je spíše v teoretické, než v návrhové rovině. Přesto, nebo možná právě proto, by bylo potřeba věnovat analýze a rozboru lokality pečlivější pozornost. Předložené analýzy se zabývají jen povrchním popisem současné situace a soustředí se především na funkční využití lokality. Návrh se pak standardním způsobem zabývá pouze "nevyužívanými" objekty aniž by pronikl hlouběji do podstaty charakteru a potenciálu čtvrti. Vzhledem k teoretickému pojetí práce by bylo dobré se zabývat i např. provozními vazbami čtvrti na zbytek města, pěšími trasami, tj. rozdílným způsobem pohybu místních obyvatel a návštěvníků, vlivem automobilové dopravy uvnitř čtvrti na image místa ve vztahu k potřebám místních obyvatel a provozu čtvrti, atd. Zkoumat charakter domů vzhledem ke strukturě čtvrti, pokusit se zmapovat atraktivity a problémy prostředí související s jeho stavební a architektonickou podobou.
Architektonické řešení D Přestože předložená práce není primárně orientovaná na konkrétní architekturu, měla by i tak ilustrovat schopnosti a dovednosti autora. Těch několik málo objektů, které jsou v návrhu řešeny (novostavby i rekonstrukce) však vykazuje řadu dílčích nedostatků, jak v provozním řešení, tak především v urbanistickém a architektonickém pojetí. Navrhované objekty představují slabší průměr současné produkce a v běžném prostředí by mohli i uspět. Ale vzhledem k tomu, že jsou navrhovány v exponovaných polohách území zapsaného v seznamu UNESCO, měly by být pojaty citlivěji. Protože se analytická část nezabývala architektonickou podobou čtvrti, nebylo při návrhu nejspíš k dispozici dostatečné pochopení charakteru lokality, které by vedlo k vhodnějším výsledkům. Největším problémem návrhu je špatné pojetí měřítka a výrazu navrhovaných domů.
Provozní řešení C V měřítku čtvrti a města se provozní řešení omezuje především na zklidnění dopravy na hlavní cestě procházející územím, které je pojato vzhledem k charakteru lokality příliž inženýrským způsobem. Přestože je v textu uváděný záměr scelení Žerotínova náměstí a přizpůsobení ho potřebám chodců, návrh ilustruje pravý opak. Vůbec není řešen největší provozní problém lokality a to je její obsluha automobily - parkování v ulici a neprůjezdnost území jsou z hlediska image historicky cenné lokality klíčové. Právě nalezení rovnováhy mezi potřebami a provozem života místních obyvatel a podnikatelů a očekáváními návštěvníků je klíčem k oživení a obnově čtvrti.
Technicko konstrukční řešení D Konstrukce jsou v návrhu řešeny jen náznakově, přesto ale nepůsobí příliš přesvědčivě. U bytového domu s kavárnou v bývalé továrně jsou podezřelé rozpony stropů a chybějící konstrukční vazba mezi přízemím a patrem. Tloušťky všech stropů jsou rovněž nedostatečné. Zastřešení trižiště/sportoviště je řešeno schematicky bez naznaků zajištění prostorové tuhosti. Výška střechy a jeji rozpon by poskytovala jen částečnou ochranu před deštěm či sluncem.
Formální úroveň B Práce je provedena ve standardní kvalitě. Hodně se opírá o piktogramy, které však často nejsou k pochopení věci potřeba a slouží spíš jako obsahová výplň.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 83068