HUDOUSEK, J. Technologie výroby krytu ventilátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Téma bakalářské práce řeší návrh nové technologie výroby jedné z části krytu ventilátoru. Jednalo se o návrh možných variant výroby krytu, zvolení vhodné varianty a následné zpracování vybrané varianty v literární rešerši, která je zpracována v odpovídajícím rozsahu bakalářské práce. Student pracoval samostatně za přispění pravidelných konzultací a aktivních konzultací řešené součásti s firmou z praxe. Na základě kapitoly věnované technologickému návrhu výroby doplněné o potřebné technologické výpočty a návrhu nástroje a stroje lze součást vyrobit. Ekonomické hodnocení součásti je vypracováno v kratším rozsahu, ale pro představu o ceně výrobku je dostačující. Technická dokumentace je vypracována dle požadavků zadání bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Autor BP navrhl technologický postup výroby krytu ventilátoru a doložil výkresovou dokumentací.Teoretická část práce je většího rozsahu vzhledem k vlastnímu řešení autorem.Ve výkresové dokumentaci jsou některé nepřesnosti v provedení pozic na sestavě tažného nástroje, označení základny na výkrese tažnice, v kusovníku chybí konečný stav materiálu nástroje a pod.U výkresu Kryt BP-20 je navíc nakreslen celkem zbytečný pohled s naznačeným řezem A-A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80272