STANĚK, T. Osobní výtah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mynář, Břetislav

DP splnila požadavky zadání jen částečně. Výkresová dokumentace se týká jen rámu protiváhy a portálu dveří, nikoliv ocelové konstrukce výtahu. Pojem pád vzhůru na str. 13 doporučuji nahradit pojmem pohzb klece nahoru nekontrolovatelnou rychlostí. Ve vybavení kabiny bylo opomenuto: oboustranné dorozumívací zařízení, osvětlení šachty, spínač STOP v prohlubni 3achty a zábradlí a okopové lišty na střeše klece.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Bartoš, Pavel

Diplomant se ve své práci zabývá rekonstrukcí a technickým řešením výtahu TOV 250. Technická zpráva má drobné nedostatky – před popisem stávajícího stavu výtahu je v textu opomenuta kapitola představení hlavních parametrů: rozměry šachty, počet stanic / nástupišť, hloubka prohlubně a jiné. Práce má nedostatky v grafické a stylistické úpravě, jsou zde také pravopisné chyby. Z textu není patrné, co je citace a co je autorova vlastní tvorba. Obr. 26 neznázorňuje text ze str. 13, který se na něj odkazuje. Do volby vlečných kabelů není zahrnuta rezerva pro zapojení doplňujících zařízení. Zvolené zachycovače se používají pro vyšší jmenovité rychlosti a nosnosti. Výpočtová část je provedena dle normy ČSN EN 81-1, výsledky vyhovují. Jako doplnění pro kontrolu výpočtů je použita metoda konečných prvků, která lépe znázorňuje rozložení napětí a průběhy deformace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12346