PUČÁLKA, L. Návrh dvounápravového podvozku traktorového nosiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Diplomová práce je z hlediska formálnosti a technického zpracování na dobré úrovni. Student se ve své práci zabývá rešeršním rozborem stávající konstrukce návěsů s výměnnou nástavbou a posléze vlastním koncepčním návrhem a pevnostní kontrolou rámu návěsu. Úvodní rozbor přípojné návěsné techniky je hodnocen velice důkladně. Pro výběr vlastní koncepce byly zvoleny nejčastěji žádané konstrukční prvky. Konečný výběr prvků konstrukce návěsu je v rámci hodnocení odpovídající a vypovídá o trendu vycházejícího z praxe. V druhé části práce se student zabývá pevnostní analýzou rámu návěsu. Je zde popsána simulace rámu v numerickém prostředí programu pracujícím v MKP. Diplomant pevnostně kontroloval rám v celkem 5 mezních stavech. Autor se však dopustil při přípravě pevnostního výpočtu nepřesnosti při vytváření konečnoprvkové sítě. To má za následek, že hodnoty analyzovaných stavů zatížení se mohou lišit v řádu desítek procent. Kvalitu této části práce dále snižuje neodborné a nejednoznačné vyjadřování autora při hodnocení jednotlivých stavů. Ve výkresové dokumentaci jsou obsaženy všechny dokumenty podle zadání. Tyto výkresy obsahují formální chyby, které snižují kvalitu výkresové dokumentace. Celkově diplomová práce splňuje požadavky zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Veverka, Josef

Diplomová práce " Návrh dvounápravového podvozku traktorového nosiče" popisuje konstrukčních prvky dvounápravového podvozku současných výrobců a obsahuje návrh koncepčního řešení, které je prověřeno pevnostním výpočtem. Cíl práce – rešerše konstrukčních prvků podvozku z hlediska použití a jízdních vlastností, vypracování koncepčního návrhu a pevnostní výpočet s výkresovou dokumentací rámu podvozku, byl dosažen. Obsah práce je rozdělen do čtyř hlavních kapitol . V kapitole 3 diplomant provedl rešerši jednotlivých konstrukčních prvků z hlediska použití a jízdních vlastností. V kapitole 3.7.1 (str. 28), použití výrazu „nikde nic neskřípe“ není vhodné. Na straně 29 není správně proveden odkaz na obr. 3.39, a 3.40. Na straně 30 je chyba v číslování kapitoly 3.7 Zavěšení na traktor. V kapitole 4 je proveden vlastní návrh koncepce. V kapitole 4.2 jsou nesrozumitelné věty s pravopisnými chybami: „Tyto plechy by mohli být i slabší, ale z pevnostních důvodu jejich tloušťka musí být minimálně 25 mm. Tento nedostatek je s největší pravděpodobností způsoben špatným nasimulováním“. V kapitole 5.2 diplomat volí pro výpočet metodou konečných prvků geometrický tvar prvku solid. Tento geometrický tvar prvku není vhodný pro tenkostěnné konstrukce. V kapitole 5.2.1.1.3 až 5.2.1.5.3 jsou zobrazeny výsledky pro jednotlivé zátěžné provozní stavy. Průběh napětí a deformací je prezentováno grafickou formou vždy s chybějící identifikací místa s maximální hodnotou. V papírové formě práce nejsou viditelné a přehledné škály hodnot zobrazených veličin. Na str.45, kap. 5.2.1.6.2 diplomant uvádí: „…mnohonásobné zmenšení napětí v této oblasti.“ avšak důkaz nedokladuje. V závěru diplomant konstatuje vyhovění navržené konstrukce z hlediska pevnostní kontroly ve všech zátěžných stavech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12343