URBÁNEK, J. Projekt modelu malé vodní elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student Jaroslav Urbánek zpracoval diplomovou práci na téma funkčního modelu malé vodní elektrárny. Tento model bude využit pro výuku mladších studentů. Práce je rozdělena na několik základních nosných kapitol. První se věnuje úvodu, další postupně řešené problematice. Od mechanického návrhu až po nastínění elektrického výstupu a řízení celé jednotky. Důležité je, že při návrhu turbíny, potažmo oběžného kola, byly respektovány hydraulické zákonitosti. Většina prací na podobné téma přebírá informace z již hotových děl. Avšak student podrobil naprosto veškerý návrh výpočtům a nespokojil se pouze s poměrovým zmenšením stávajících zařízení. Z toho plyne i vynikající účinnost tak malého mechanismu. Kvituji v příloze dodanou kompletní výkresovou dokumentaci vytvořenou v programovém prostředí Autodesk Invertor. Konstrukce turbíny byla volena dle technologických možností (například svaření přívodního potrubí), přesto díky časovým prodlevám při například obrábění (externí dodavatel) nedošlo k úplnému odzkoušení řízení celku za pomocí NI. Student k práci přistupoval svědomitě a projevil velmi dobrou zručnost. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Macháček, Jan

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? Ano odpovídá, práce řeší zadanou problematiku. Vznikl funkční laboratorní model malé vodní elektrárny s Bánkiho turbínou, který diplomant navrhl, sestrojil, oživil a také provedl zkušební měření provozních parametrů. 2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? Z hlediska struktury je práce poměrně přehledná, avšak na několika místech je neúplná. Diplomant se v mnohém omezil na nejnutnější minimum informací, jednotlivé kapitoly tudíž působí kuse. 3. Jiné poznatky, kritické připomínky. Autor při zpracování práce prokázal schopnost samostatně řešit zadanou problematiku. V mnoha bodech zadání si diplomant zjevně počínal velice dobře a odvedl velký díl práce jako zkušený technik a budoucí inženýr. Z vypracování bodů 4 a 5 zadání práce je však patrné, že si diplomant společně s vedoucím práce ukrojili moc velký krajíc, který se jim i z důvodu časové náročnosti celého projektu nepodařilo dokousat do konce. Pokud by měly být body 4 a 5 zadání vypracovány plnohodnotně jistě by si zasloužily více jak pět stran kapitol 7 a 8. Ke stoprocentní dokonalosti pak chybí i návrh laboratorních úloh, které by bylo možné na modelu demonstrovat. 4. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? Práce neřeší ani tak nové poznatky, jako je spíše praktickou demonstrací funkčních technologií. Nové poznatky by se daly nalézt ve využití technologie 3D tisku pro návrh a konstrukci strojních dílů a součástí, ale ani toto již není nová neznámá technologie, spíše naopak je to technologie v průmyslu již hojně využívaná. 5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? Vzhledem k charakteru práce, která je spíše praktického než inovativního rázu, jsou použity relevantní informační zdroje. Seznam použité literatury odpovídá normě a prameny jsou v práci řádně citovány. 6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). Formální úroveň zpracování práce je na dobré úrovni. I když zde neuvedu konkrétní příklady překlepů, nepřesností a dalších prohřešků, lze bohužel prohlásit, že bolavou patou těchto prací v této úrovni studia je jejich jazyková stránka, struktura textu a komplexní zpracování obecně. Ačkoliv může být odveden velký kus práce, je potřeba, aby technik-inženýr dokázal o své činnosti a bádání sepsat adekvátní report, který bude mít jasnou strukturu a jazykovou úpravu. Tato práce má v tomto směru tedy rezervy. 7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? Práce má takřka výhradně praktický význam. Vzniklý model malé vodní elektrárny i přes své nedokonalosti, které mimochodem dávají prostor pro další práce, bádání, optimalizace a zdokonalování, bude skvělou praktickou laboratorní úlohou využitelnou nejenom ve výuce ale i při dalších aktivitách pracoviště. 8. Doporučujete práci k obhajobě či nikoliv? Práce jako celek má dobrou úroveň a s přihlédnutím k tomu, že vznikl praktický a funkční laboratorní model, který byl poměrně náročný na návrh a výrobu a který významnou měrou obohatí laboratorní výuku, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm 1 (A) 90b/ výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 84975