LIČMAN, P. Návrh záložního energetického zdroje pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Baxant, Petr

Student Bc. Petr Ličman se ve své diplomové práci zabývá tématem záložního zdroje pro rodinný dům. Hlavním motivem bylo využití obnovitelného zdroje jako nevyčerpatelné zásoby energie s neomezeným potenciálem z hlediska současné spotřeby a zároveň využít stávající systémy napájení. Vzniká tak záložní systém napájení s vysokou spolehlivostí a možným dalším škálováním. Student provedl rešeršní šetření současného stavu dostupných technologií pro přeměnu obnovitelných zdrojů energie slunečního záření a větru, predikce výroby elektřiny z těchto zdrojů s využitím současných softwarových nástrojů. Dále navrhl systém řízení spotřeby pro malou domovní aplikaci, vybral potřebné komponenty, popsal jejich funkce v systému včetně spotřebičů. Dále provedl dimenzování jednotlivých prvků fotovoltaického systému a na základě těchto návrhů provedl návrh záložního zdroje systému napájení. V kapitole 7.7 pak provedl ekonomické zhodnocení návrhu. V práci se vyskytují některé nepřesnosti a chyby_ nesrovnalosti v kapacitě akumulátorů, příliš velký dimenzovaný výkon ostatních zálohovaných spotřebičů bez specifikace o jaké spotřebiče jde, to jsou zásadní nepřesnosti, které ve výsledku ovlivní celý ekonomický výpočet. Výpočet ztrát je také velmi paušální bez uvedení parametrů, za kterých jsou ztráty vypočteny. Ty zcela zjevně závisí na zatížení celého systému a nelze je takto jednoduše stanovit. Na str. 16 uvedeno tvrzení, že uvnitř Slunce se vodík spaluje na hélium – jedná se o syntézu jader a ne spalování, což je oxidační proces – kyslík na Slunci prakticky není. I přes uvedené nedostatky mohu konstatovat, že práce splnila požadavek zadání a práce přináší ucelené poznatky pro zamýšlenou aplikaci. Student během semestru v konzultoval práci v omezené míře, úkoly plnil spíše samostatně. Práci doporučuji k obhajobě u státní závěrečné zkoušky.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Morávek, Jan

Student zpracoval diplomovou práci na téma „Návrh záložního energetického zdroje pro rodinný dům“. V teoretické části se věnuje principu využití sluneční a větrné energie spolu s možnostmi predikce výroby z těchto stochastických zdrojů a řízení spotřeby v rodinném domě. Dále je uveden aktuální legislativní rámec provozu malých hybridních systémů v ČR. Hlavní část práce se zaměřuje na návrh systému pro rodinný dům. Jsou popsány jednotlivé komponenty, včetně návrhu jejich dimenzování. Na tomto základě je vypracován systém pro hybridní provoz FVE s akumulací s maximalizací spotřeby v místě výroby. Uvažovaný objekt je fiktivní, což způsobuje nepřesnosti v odhadu uvažované spotřeby a rozložení spotřebičů. Jako hlavní chybu návrhu považuji zapojení střídače na stávající rozvod. Dle přiloženého schématu nebude vyrobená energie spotřebována v objektu, protože jednofázový střídač je vyveden na fázi L2, zatímco ostatní zásuvky jsou na fázích L1 a L3. Jediný odběr v místě tak bude zajišťovat fáze L2 třífázové zásuvky. Dále není ve schématu naznačeno rozdělení vodiče PEN na PE a N pro zapojení proudových chráničů. Výpočet ztrát v AC vodiči na str. 51 je chybný. Celkové výkonové ztráty systému představují 27,58%, přičemž není zřejmé, proč byly uvažovány souhrnné ztráty na měniči 12%. V samotném návrhu spatřuji nedostatek v poddimenzování vstupního výkonu na střídači, kdy není využit jeho potenciál. V případě fiktivního návrhu by systém měl být navržen tak, aby pracoval co nejefektivněji. V tomto případě se investice zhodnotí až po 19. letech, přičemž v kalkulaci není počítáno s náklady na údržbu (revize, výměna prvků, atd.) Práce je po formální stránce v pořádku, splňuje zadání, obsahuje však několik gramatických chyb a překlepů. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm C - 75b.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 84970