GÁBOR, T. Návrh embedded systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Götthans, Tomáš

Cílem diplomové práce bylo se seznámit s principy činnosti vestavěných systémů a zaměřit se především na systémy s linuxovým jádrem, vytvořit na testovací platformě grafické rozhraní pro připojenou periferii a na základě zkušeností navrhnout a otestovat vlastní platformu. Po obsahové stránce se diplomová práce jeví jako strohá, tento fakt však žádným způsobem nesnižuje její kvalitu. Na straně 14 je uvedený celý odkaz dokumentu. Zde by bylo vhodnější použít formu reference na seznam literatury. V textu postrádám odkazy na obrázky. Za velice pečlivý považuji detailní popis návrhu DPS, obzvláště připojení paměti DDR3 k MCU. Jelikož se z mého pohledu jedná o velice komplexní problém, kdy je student nucen mít znalosti jak z oblasti software vyšších programovacích jazyků (Linux, U-boot, Python,…), tak z oblasti návrhu vysokorychlostních DPS, které jsou značně složité, považuji diplomovou práci za velmi povedenou.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Galetka, Josef

Předložená diplomová práce se zabývá celkovým návrhem embedded systému. Práce je členěna přehledně a systematicky. Z předloženého textu je zřejmé, co bylo cílem práce. V první části se student věnuje komerčně dostupné platformě, na jejímž základě ověří softwarové možnosti. Například vytvoření webového serveru pro vzdálené ovládání periferie. Dále je v práci předložen způsob návrhu DPS v programu KiCad s ohledem na impedanci vodičů a celkovou délku. Za velmi dobré považuji použití linuxového jádra sunxi pro řady Allwinner SoC, které umožňuje automatizovanou kalibraci DRAM. Z formálního hlediska se v práci drobně vyskytne familiární výraz. Je zde i několik překlepů (např. "sytém" hned v úvodu). Z pohledu posloupnosti a návazností kapitol se obsah kapitoly 2, konkrétně začlenění popisu parametrů vývojové desky, nejeví jako logický - kapitola je obecného rázu a navíc se s konkrétně udávaným typem v práci dále nepracuje.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 84651