KOTULEK, M. Jednoduchý textově nezávislý hlasový zámek - Softwarový systém pro verifikaci mluvčích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Staněk, Miroslav

Pan Milan Kotulek se pečlivě seznámil s problematikou zpracování řečových signálů, jejich analýzy a s klasifikačními metodami. Ve své práci navrhl aplikaci, která na základě vyhledaných samohlásek v řeči a jejich vhodně zvolených vytěžených příznaků, rozpoznává osm známých osob pomocí vhodně navržených neuronových sítí. Celá aplikace byla vytvořena v programovacím prostředí MATLAB a disponuje grafický užvatelským rozhraním. Po dohodě s vedoucím práce bylo upuštěno od požadavku reálného snímání zvuku z důvodu lepšího testování aplikace a snažšího získání relevantních výsledků. Aplikace tedy obsahuje svoji databázi krátkých i dlouhých promluv pro jednotlivé mluvčí, která může být kdykoliv nahrazena blokem sloužícím k reálnému snímání okolního zvuku. Dosažené účinnosti rozpoznávání osob jsou velmi dobré v případě delší promluvy (cca 90 %), v případě krátké promluvy účinnost systému značně klesna přibližně na uspokojivých 60 %. Tento fakt by měl být eliminován vybraním dalších unikátních příznaků řeči, což je ale otázkou delšího experimentálního výzkumu. Práce je psána přehledně, obsahuje malé množství chyb a nepříliš vhodných formulací, což ale nemění nic na kvalitě odvedené páce. Velice si cením aktivního přístupu pana Milana Kotulka. Student docházel pravidelně na konzultace, kde předkládal výsledky své práce, nápady a budoucí kroky. Doporučuji proto ohodnotit předloženou diplomovou práci stupněm A / výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Dolenský,, Jan

Student Milan Kotulek se ve své práci, zadané Ústavem radielektroniky FEKT VUT v Brně, zabývá biometrikou v oblasti verifikace, se zaměřením na hlasové rozpoznávání. V teoretické části student zpracovává přehled biometrických identifikátorů a následně předkládá detailněji teorii o parametrech řeči. Student v práci s řečovým signálem používá několik klasifikátorů, které více nebo méně splňují předpokládané výsledky. Hlavní zaměření je na detekci samohlásek, které jsou rozpoznávány v databázi za využítí algoritmu založeném na neuronové síti. Bohužel však chybí větší teoretický rozbor z oblasti neuronových sítí, který by byl pro lepší pochopení potřeba. V kapitole 8 student představuje vytvořený program v prostředí Matlab s jednoduchým uživatelským rozhraním. Opět však chybí detaily návrhu programu, způsob jeho činnosti. Předložená práce je velmi stručná, ikdyž napsaná velmi věcně a k tématu. Celkově by bylo vhodné tomuto tématu věnovat více pozornosti a výsledky práce vyhodnotit v závěru s větším rozsahem. I přes zmíněné nedostatky v oblasti teoretického rozboru a popisu činnosti programu student zadání splnil. Práci doporučuji k obhajobě po zodpovězení následujících otázek:

Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 84663