MIŠKOVSKÝ, J. Návrh připojení malé vodní elektrárny do elektrické sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student Ján Miškovský vypracoval práci na téma vyvedení výkonu z MVE. Práce svým rozsahem dle mého názoru překračuje práce obvyklé na této úrovni a místy také překračuje i znalosti získáné v bakalářském stupni studia.Občas se dopouští nepřesností, ale ve výsledku práce působí dobrým dojmem. Student pracoval samostatně a zpracovával informace s odborníky přímo v místě instalace (Černá Hora). Také se zúčastnil studentské soutěže EEICT2015 s parciální částí své práce. Práci hodnotím stupněm A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Wasserbauer, Vojtěch

Bakalářská práce Jána Miškovského se zabývá návrhem vyvedení výkonu z malé vodní elektrárny, která se nachází v Černé hoře. První část práce popisuje tuto malou vodní elektrárnu, její stavební, strojní i elektrické části. Dále popisuje také řeku, která elektrárnou protéká. Poté se student zabývá návrhem transformátorové stanice. Práce obsahuje výpočet zkratových poměrů a návrh rozvodny VN. Nakonec student provedl rozsáhlé výpočty mechaniky venkovního vedení, které propojuje elektrárnu s distribuční sítí. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Připomínky: Při výpočtu zkratových poměrů v kapitole 5 není do celkové impedance náhradního schématu započítána impedance kabelu, který propojuje rozvodnu s transformátorem. Následně je ovšem průřez tohoto kabelu určován podle tepelných účinků zkratového proudu, který byl vypočítán bez impedance tohoto kabelu. Výpočet se zanedbáním impedance kabelu není v práci okomentován. Do celkové impedance není dále započítána impedance propojení generátoru s rozvodnou. Návrh tohoto propojení není sice předmětem této práce, ale minimálně by zde měla být zmínka, že se tato impedance zanedbává, popřípadě by její hodnota měla být alespoň odhadnuta. Pro výpočet indukčnosti ve vztahu (5-14) je použit vzorec pro transponované vedení. Vzhledem k tomu, že se jedná o síť 35 kV, u které se transpozice neprovádí, je tento vztah chybně zvolen. Vzájemné vzdálenosti vodičů dosazené do tohoto vztahu také neodpovídají navrženým stožárům. V práci je použito pro propojení elektrárny s distribuční sítí venkovní vedení. Zadání bakalářské práce ovšem uvádí, že toto propojení bude navrhováno za pomoci kabelového vedení.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 85024